13 มีนาคม 2561  โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอน
สาระวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  ให้กับครูผู้สอนโดยมี รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นวิทยากร ให้ความรู้

ค่ายวัยใสหัวใจคุณธรรม 2561

ค่ายวัยใสหัวใจคุณธรรม 2561

วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรม "ค่ายวัยใสหัวใจคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2...

Readmore..

โครงการเข้าค่ายภาวะผู้นำ 2561

โครงการเข้าค่ายภาวะผู้นำ 2561

วันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายภาวะผู้นำ สำหรับคณะกรรมการน...

Readmore..

ไหว้ครู 2561

ไหว้ครู 2561

14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นปลูกฝังประเพณีอันด...

Readmore..