13 มีนาคม 2561  โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอน
สาระวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  ให้กับครูผู้สอนโดยมี รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นวิทยากร ให้ความรู้

ไหว้ครู 2561

ไหว้ครู 2561

14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นปลูกฝังประเพณีอันด...

Readmore..

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561

5 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก คณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวด...

Readmore..

มอบประกาศนียบัตรนักเรียนเรียนดี 2560

มอบประกาศนียบัตรนักเรียนเรียนดี 2560

5 มิถุนายน 2561 รองผูอำนวยการฯ อิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการให้เกียรติมอบเกี...

Readmore..