การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567  

 
 ประกาศรับมอบตัวและรายงานตัวตามลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ประกาศรับมอบตัวและรายงานตัวตามลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 1 ในเขตฯ
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 1 นอกเขตฯ
 ระบบรายงานตัวและกรอกข้อมูลมอบตัวนักเรียน ม. 1 คลิกที่นี่
 ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษาคลิกที่นี่
 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 4  แผนฯ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 4  แผนฯ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 4  แผนฯ ภาษา - ภาษาอังกฤษ
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 4  แผนฯ ภาษา - ภาษาจีน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 4  แผนฯ ภาษา - ภาษาญี่ปุ่น
 ระบบรายงานตัวและกรอกข้อมูลมอบตัวนักเรียน ม. 4 คลิกที่นี่
  ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษาคลิกที่นี่
ประกาศการรับสมัครนักเรียเข้าศึกษาต่อ ม. 1 ประเภททั่วไป
 หนังสือรับรองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนน้ําพองศึกษา [DOC] [PDF]
 ระบบสมัครเรียน ม. 1 คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
ประกาศการรับสมัครนักเรียเข้าศึกษาต่อ ม. 4  ประเภททั่วไป
 ระบบสมัครเรียน ม. 4 คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อ
ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ม.1 ประเภทนอกเขตพื้่นที่บริการ
ม. 4  แผนฯ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม. 4  แผนฯ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ม. 4  แผนฯ ภาษา - ภาษาอังกฤษ ม. 4  แผนฯ ภาษา - ภาษาจีน
ม. 4  แผนฯ ภาษา - ภาษาญี่ปุ่น  

 โปรดอ่านประกาศของโรงเรียนและดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
การบริการด้านวิชาการ  

นางพีรภาว์  ภูมิช่วง โทร. 064-223-5914 นางอมรรัตน์ พรหมพื้น โทร. 085-001-1944 

การชำระเงินบำรุงการศึกษา  
นางสาวกชพร สีกาเรียน 095-636-3442  นางพิศมัย  ไชยสุวรรณ 098-295-9663
หรือติดต่อผ่าน Line  Official   @187oahgm