กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
    นางณัฐกมล  กัสมะนันท์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นายชัยดิลก  กัณชัย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษ) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
  นายโกเมน  โชติศิริ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นายอภิชา  จันทร์ดา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน:การสอนสังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
       
  นางสุภาพร  อ้วนสาเล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  : http://gg.gg/supaporn2017
  นายทองปาน  สีคงเพชร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสลักจิตร์  วงษ์ลา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
       
นายนำพงศ์  สุขสบาย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน: การสอนสังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน: การสอนสังคมศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
ตำแหน่ง ครู  พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวกัลยาณี เทศนา
ตำแหน่ง  ครู
วุฒิการศึกษา  
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
       
นางสาวจิดาภรณ์  ถิ่นตองโขบ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT