กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   นายโกเมน  โชติศิริ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นายอภิชา  จันทร์ดา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน:การสอนสังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสุภาพร  อ้วนสาเล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  : http://gg.gg/supaporn2017
       
  นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายทองปาน  สีคงเพชร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสลักจิตร์  วงษ์ลา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   นายนำพงศ์  สุขสบาย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน: การสอนสังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน: การสอนสังคมศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายประยูร  จุลม่วง
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา)
                 ศษ. ม. (หลักสูตรและการสอน : การสอนสังคมศึกษา)
E-mail : 
เว็บไซต์ 
       
นางสาวกัลยาณี เทศนา
ตำแหน่ง  ครู
วุฒิการศึกษา   ค.บ. (สังคมศึกษา)
                  ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
E-mail : 
เว็บไซต์ /
นายชนินทร์  แก้วบุญเรือง
ตำแหน่ง  ครู
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ (สังคมศึกษา)
                 ศษ.ม. การสอนวิชาสังคมศึกษา
E-mail : 
เว็บไซต์ /
       
   นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
ตำแหน่ง ครู  พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICTน