กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  นางสาวกัลยาณี เทศนา
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
วุฒิการศึกษา   ค.บ. (สังคมศึกษา)
                  ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)

E-mail : 
เว็บไซต์ /


   นายโกเมน  โชติศิริ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นายอภิชา  จันทร์ดา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน:การสอนสังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสุภาพร  อ้วนสาเล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  : http://gg.gg/supaporn2017
       
  นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายทองปาน  สีคงเพชร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวมริดา  คำมูลมาตย์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน : เฉพาะการสอนสังคมศึกษา)
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายประยูร  จุลม่วง
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา)
                 ศษ. ม. (หลักสูตรและการสอน : การสอนสังคมศึกษา)
E-mail : 
เว็บไซต์ 
       
   นายชนินทร์  แก้วบุญเรือง
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ (สังคมศึกษา)
                 ศษ.ม. วิชาการสอนสังคมศึกษา
E-mail : 
เว็บไซต์ /
 

นายคาวี พุทธคี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ (สังคมศึกษา)
E-mail : -
เว็บไซต์ /-       
  นายณัฐพนธ์  โสใหญ่
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (สังคมศึกษา)
                 กศ.ม. (สังคมศึกษา)  
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาววัลยา ดวงใจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
  นายหัตธชัย ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ศษ.บ (สังคมศึกษา)
E-mail : -
เว็บไซต์ /-
  นายวรวรรธน์ แสงมุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา ศษ.บ (สังคมศึกษา)
E-mail : -
เว็บไซต์ /-
       
       นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
ตำแหน่ง ครู  พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT