กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. นางสาวจานุสรณ์  บริบูรณ์วัฒน์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  นายนรินทร์       ทรงอาจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  นางสุพัณนิดา  ภูแสงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
     
สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  นางสาวจานุสรณ์    บริบูรณ์วัฒน์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  นายนรินทร์          ทรงอาจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  นางสุพัณนิดา       ภูแสงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
  นางสุวพิชญ์        ปิ่นเมือง เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
  นางสาวนฤมล      สุวรรณเพ็ง เจ้าหน้าที่งานการกุศลและงานสารบรรณ
  นางสาวศศิประภา   บุญวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
  นางสาวช่อมณี      แซ่ม่อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการกุศล
  นางสาวศุภธิดา    แสงโทโพธิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  นางสาวนิภาพร     กันยาวงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
  นางสาวพรรณิดา  สานารินทร์ เจ้าหน้าที่