อ่านข่าวสารเก่า 

 

  

 11 สิงหาคม 2560 รองผู้อำนวยการน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ. อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
5-6 สิงหาคม 2560 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมค่ายยุวชน ICT ประจำปีการศึกษา 2560 จัดกิจกรรม 
สำหรับนักเรียนแแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดันดี ของผู้เรียนในแผนการเรียน และการแนะแนวการศึกษาต่อจากศิษย์เก่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก
รองผู้อำนวยอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ 


 


27 กรกฏาคม 2560 ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครู และนักเรียน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรีนน้ำองศึกษา  

7 กรกฏาคม 2560 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ร่วมจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุม 50 ปีน้ำพองศึกษา โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้
อีกทั้งสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


โรงเรียนน้ำพองศึกษา  อำเภอน้ำพอง  ร่วมกับ  เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์  และผู้เจ็บป่วย 
ในวันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน  2560 ณ  หอประชุม  100  ปี  อำเภอน้ำพอง  กิจกรรมนี้  โรงเรียนน้ำพองศึกษา 
นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ได้นำคณะครู  นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมบริจาคโลหิต  จำนวน  247  คน  บริจาคโลหิต รวมยอดผู้บริจาคทั้งหมดในครั้งนี้  442 ราย  ได้โลหิต  185,200  ซีซี  


โรงเรียนน้ำพองศึกษา  โดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ได้จัด “กิจกรรมค่ายวัยใส  หัวใจคุณธรรม” 
สำหรับนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา  โดยพระพุฒินาท  อมรธมฺโม  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการทั้งสิ้น  3  วัน
วันที่  21  มิถุนายน  2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ  2  จำนวน 1,024 คน
วันที่  22  มิถุนายน  2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ  5  จำนวน  880 คน
วันที่  30  มิถุนายน  2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  และ  6  จำนวน  717 คน
กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี  เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มบริหารงานและความอนุเคราะห์จาก  ท่าน ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา  คณะผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษา  และนักเรียนทุกคน   


วันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน  2560  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามของกลุ่มลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา  
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย   ณ บริเวณสนามกีฬา  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  โดยมี ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานใน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ สุนทรภาษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์
โดยมีวัถุตประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป 


16 - 17 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนน้ำพองศึกษร่วมศึกษา ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โดยได้เกียรติจากท่านผู้อำนวยการกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู่อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ตลอดจนฝ่ายบริหาร
คณะครูร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอกิจกรรม ผลงานของทางโรงเรียน 
17 มิถุนายน 2560 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนน้ำพองศึกษาเข้ารับการอบรมสัมนาในหัวข้อ
การพัฒนาบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 


15 มิถุนายน 2560 ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า
และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

 

9 มิถุนายน 2560 ดร.สายัณย์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายห้องโสตทัศนศึกษา
เจ้าคุณถนอม (พระราชปริยัติโสภณ) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พิธีเปิดป้ายห้องเกียติยศ 50 ปี นศ. โดยในภาคเช้่าได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา
โดยมีพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์ เวลา 09.00 น. ดร.สายัณย์ ผาน้อย
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมบรรยายพิเศษโดยมีคณะผู้บริหารครูบุคลากรจากสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
ทั้ง 9 โรงเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

6 มิถุนายน 2560 ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรม
ICT น้องพี่สัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความคุ้นเคยระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ และสร้างค่านิยมที่ถูก
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าได้แนะนำรุ่นน้องการเรียนในแผนนี้ตลอดจนแนะนำการในเรียน
ในระดับอุดมศึกษา
28 พฤษภาคม 2560 สมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูโรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดประชุมสามัญประจำปี 2560
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการงานของสมาคมฯ ในรอบที่ผ่านมาอีกทั้งเป็นการประชุมผู้ปกครองในระดับห้องเรียน
เพื่อแนะนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
8 - 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับความรู้พื้นฐานทางวิชาการนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์  สังคมและด้านวิชาการให้กับนักเรียน
ใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธาน
กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้5 พฤษภาคม 2560 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมตามแนวทางชองมูลนิธิยุวสถิรคุณ) 
สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สหวิทยาเขตน้ำพอง กระนวน  ณ หอประชุม 50 ปีน้ำพองศึกษา
หากท่านใดต้องการภาพบรรยากาศการอบรมแบบไม่ ReSize โปรดติดต่อที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 11 เมษายน 2560 นายน้ำเพชร กล้าหาญและนายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมสักการะสิ้งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนและรดน้ำดำหัวขอพรจากครูอาวุโส ซึ่งเป็นประเพณีอันดี
ที่ชาวน้ำพองศึกษาปฎิบัติสืบต่อมาเป็นประจำทุกปี


31 มีนาคม 2560 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในครั้งนี้


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดกิจกรรม
" วันแห่งความภาคภูมิใจ " ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาได้ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ โดยในปีการศึกษา 2560
มีนักเรียนในระดับชั้น ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษาสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งสิ้น 205 คน


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยดร. สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดงาน "ฉลอง 50 ปี น้ำพองศึกษา
และงานคืนสู่เหย้าชาว น.ศ." โดยในภาคเช้า มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
เป็นประธานฝ่านสงฆ์และท่านผู้อำนวยการสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ภาคกลางคืนได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ เป็นประธานในพิธี ฉลอง 50 ปี น้ำพองศึกษาและงานคืนสู่เหย้าชาว น.ศ.
พร้อมทั้งมอบโลห์ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้มีอุปการุคณต่อโรงเรียน พร้อมทั้งชมการแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรีของวงคาราบาว 
ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้มีอุปการคุณทุกภาคส่วน ผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกรุ่น เป็นอย่างดี


13 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดโครงการกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกทั้งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย


 

 

 

24กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการเรียนรู้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีขบวนแห่ผ้าป่าตามประเพณีอีสาน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เป็นอย่างดี
วันที่24 ก.พ.2560 ศิษย์เก่าน้ำพองศึกษา รุ่น ม.ศ. รุ่นสุดท้าย นำโดยประธานรุ่น คุณสนอง  แสงสุรินทร์ 
ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 25 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา 
โดยมี ดร. สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นตัวแทนผู้รับมอบทุนดังกล่าว


19 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรมครูเก่าน้ำพองศึกษาจัดงานสังสรรค์สมาชิกครูเก่าน้ำพองศึกษา และร่วมแสดงความยินดีกับ
ครูเก่าน้ำพองศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2559 [ชมVOD คลิกที่นี่]

 


 


ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2560


16 มกราคม 2560  โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับโรงเรียนในอำเภอน้ำพอง  จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพยัต ชาญประเสริฐ ประธานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
และกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ร่วมงานกว่าหนึ่งพันคน  5 - 7 มกราคม 25560 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดโครงการค่ายวิชาการ  ปีการศึกษา  2559
เพื่อสร้างทัศนคติทางด้านบวกในการเรียนรู้แบบเข้มข้น  และปลูกฝังการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
มีการบูรณาการการเรียนรู้กับแหล่งการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จริงให้กับนักเรียน  โดยกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระดังต่อไปนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  “ไอซีทีสัญจร  ตามรอยพระราชา” ณ  จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ณ  หาดสวนสนประดิพัทธ์  จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ณ  จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ณ ทุ่งกระมัง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทย  ณ  เขาพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์
คลิกเพื่อเข้าชมไซต์ค่าย ICT ที่นี้


22 ธันวาคม 2559 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี
กับบุคลากรของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำปี 2559 ซึ่งมีประกอบด้วย 
มหาบัณฑิต นายเรืองสิทธิ์ นามกอง  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอรทัย บุตรหมื่น สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวหัถยา เคราะห์ดี สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิต  นางสาวศริญญา สุขสร้อย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และMissThuy Doan Thi  สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยนครพนม


สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเจ้าคณะภาค 9 และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   ได้จัดโครงการเผยแผ่ธรรมนำสันติสุขสู่เด็ก
และเยาวชนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแผ่หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสู่เด็กและเยาวชน  เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การจัดโครงการในครั้งนี้  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น  500  คน  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน  100  คน
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  400  คน ใช้ระยะเวลา ในการอบรม  3  วัน  ระหว่างวันที่  22 – 24  ธันวาคม  พ.ศ. 2559
ณ  หอประชุม  50  ปี น้ำพองศึกษา  ภาพ/ข่าว นำพงษ์  สุขสบาย


19 ธันวาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม 50 ปี น้ำพองศึกษา


 


12 - 16 ธันวามคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
ได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด  โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าร่วมชมและเชียร์กิจกรรมในครั้งนี้


2 ธันวาคม 2559  โรงเรียน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิชาการเนื่องในวาระโอกาส 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา (Open House 2016)
เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชการนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนต่อชุมชน  โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าสวนราชการ ผู้นำชมชนให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 

25  พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สถนามกีฬาโรงเรียนน้ำพองศึกษา


 

22 พฤศจิกายน 2559 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำพองศึกษา


11 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมีนายศุภัชย ลีเขาสูง
นายอำเภอน้ำพองเป็นประธานฯ [VDO]


 

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ 
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีพระคุณอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” 
ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น


 17 กันยายน 2559  งานสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดอบรมการใช้ Google App for Education
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำพองศึกษา  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการน้ำเพชร กล้าหาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมแสดงนิทัศการผลงานของนักเรียน ในรายวิชาการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
(ผลการแข่งขัน)


่18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซี่งได้รับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี็อย่างคลับคลั่ง


15 - 17 สิงหาคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด  อ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ได้รับเกียรติจากดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และในปีนี้ได้เชิญคุณแคทรินทร์ ถ้ำแก้ว  อดีตผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 
และ NBT น้องร้อง นักดนตรีนักเล่า นักจัดรายการวิทยุ เป็นวิทยากรบรรยาศพิเศษในการงาน นอกจากนั้นยังมีน้องปานชีวา ไชยสาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5 
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเยวชนต้นแบบเก่งและดี To be Number One  Idol ปีที่ 5 และน้องหมิงหมิง เด็กหญิงกัญญากร นามบญเรือง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  The Voice Kids Thailand s.3 Blind Audition 
ร่วมร้องเพลงสร้างความสนุกสนานในกิจกรรมในครั้งนี้


15 สิงหาคม 2559 โรงเรียนน้ำพองรับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
ประจำปี 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
คณะครูครูและนักเรียน ร่วมนำเสนอผลงานและให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น


12 สิงหาคม 2559 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายพานพุ่มดอกมะลิและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง11  สิงหาคม 2559    ดร. สวัสดิ์ แก้วชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา  นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ถวายพานพุ่มดอกมะลิและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์  พร้อมกันนั้นได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559   เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ 
และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพทั้งกายใจของแม่ให้ครบถ้วนสมบรูณ์4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอน้ำพอง ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน
ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ  กิจกรรมร่วมพลคนขอนแก่นแน่นแฟ้นไปออกเสียงประชามติ  ร่างรัฐธรรมนูญ


 

1 สิงหาคม 2559 ดร. สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครู นักเรียน เดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ 
พร้อมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง  เพื่อให้พระองค์ 
ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้


1 สิงหาคม 2559 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา เข้ารับพระราชทาน
โล่ห์เกียรติยศ ผู้ชนะ  ในการประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค โครงการ " เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต"
 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ   ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต26 - 27 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดประชมเชิงปฏิบัติการ โดยมีข้าราชการครูน้ำพองศึกษาเข้ากิจกรรม
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ และอาจารย์คงวุฒิ  นิรันตสุข
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นวิทยาใ้ห้ความรุู้ในการฝึกอบรมดังกล่าว 


26 กรกฏาคม  2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม เปิดโลกภาษา เปิดฟ้าวัฒนธรรม เทศกาลทะนะบะตะ
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาษต่างประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

21 - 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมณรงค์เชิญชวนให้ไปออกเสียงลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 
โดยมีท่านศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง  ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้12 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ทำบุญ บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรรษา
ณ วัดหนองกุง  วัดบ้านหนองนกเขียน และวัดป่ามหาวันวิหาร  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น


4 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ กิจกรรมค่ายวัยใส หัวใจคุณธรรม

ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา4 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนน้ำพองศึกษารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  โดยมีผู้อำนวยการธนัท ไชทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ผู้อำนวยการเรืองยศ  แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทย์คม ศึกษานิเทศก์ศรายุทธ สุภะโส และศึกษานิเทศก์นิคม กองเพชร
เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้


1 ก.ค. 2559 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มลูกเสือ
เนตรนารีโรงเรียนน้ำพองศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 


24 มิถุนายน 2559  นายกิตติ  บุญเชิด ให้เกียรติเป็นประธาเปิดอาหารหอประชุม 50 ปี น้ำพองศึกษาและเปิดการอบรมการพัฒนาครูมุ่งสู่
คุณภาพผู้เรียน สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น  สพม. 25 โดยมี ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอแก่น  เป็นวิยากรในการอบรมในครั้งนี้


23 มิถุนายน 2559  ดร.สวัสดิ์  แกัวชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม สดุดีเกียรติคุณ  
สุนทรภู่ และ วันภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาแก่นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับคำประพันธ์ 
ซึ่งเป็นผลงานของสุนทรภู่และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย อีกทั้งรู้จักสำนวนภาษาไทยที่ไพเราะ

 


สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับยสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่นร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ  หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) 
ระหว่างวันที่ 8– 14  มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนน้ำพองศึกษา  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้มีความสามารถและเกิดทักษะทางการลูกเสือ  สามารถนำความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  
ไปจัดการฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและเป็น
พื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมของการดำเนินชีวิตให้แก่เยาวชนลูกเสือเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกิจการลูกเสือสืบไป

 


8 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 25 ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา  

ตลอดจนข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในเขตตรวจราชการที่ 10 ให้ต้อนร้บและตรวจราชการ
นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12


5 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี   ณ สนามโรงเรียนน้ำพองศึกษา
และค่ายเปรมติณสูลานนท์  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ  เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกระเบียบวินัย กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
รู้จักการสังเกต จดจำ แก้ไขปัญหามีความสามัคคีกันในหมู่คณะ รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และสามารถนำความรุ้ที่ได้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


29 มกราคม 2559 คุณพิพจน์  ตรีชาลี  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาน้ำพอง  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษาจำนวน  11 ทุน

รวมเป็นเงิน 11,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในรูปแบบทุนให้เปล่าและไม่มีผล
ผูกพันกับธนาคาร


25 มกราคม 2559 โรงเรียนน้ำพองศึกษาส่งข้าราชการครู เข้าร่วมงานนำเสนอและวิพากษ์งานวิจัย  "เรื่อง วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนของครู สังกัด สพม. 25"  ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยท่านผู้อำนวยการกิตติ บุญเชิด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  
มีนายสรุชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น  และ ดร.  ทีวีศิลป์ สารแสน รอง ผอ. สพม. 25 ให้เกียรติวิพากษ์การวิจัย
พร้อมกันนั้นยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากมหาวิทาลัยขอนแก่น  คณะผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู ในสังกัด
สพม. 25 และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม
งานในครั้งนี้16 มกราคม 2559  ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษา
ร่วมกิจกรรมวันครู  อำเภอน้ำพอง  ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น


12 มกราคม 2559 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรที่เข้มแข็มและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาโดยตลอด 
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ผลการเรียนดี จำนวน 20 ทุน  ทุนละ 1,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559  โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 
คณะผู้บริหาร คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า เป็นอย่างดี  ในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาของคุณและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสมัครสนามสมัคคี โดย ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และร่วมแข่งขันในครั้งนี้17 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิน้ำพองศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา
อดีตผู้บริหารโรงเรียน  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น แขกผู้มีเกียติ 
คณะ ครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร. สวัสดิ์ แก้วชนะ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา5 ธันวาคม 2558  ดร.วทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีถวยพระพรชัยมงคล
พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ  หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น


25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับเทศบาลวังชัย จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี 
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้


25 พฤศจิกายน 2558  ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี 
ถวายแด่พระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงาน "วันวชิราวุธ"
หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี
เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามโรงเรียนน้ำพองศึกษา22 - 23 พฤศจิกายน 2558  โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนตามแนววิธีพุทธ เพื่อส่งเสริมพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม 
ตามหลัก พุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ให้เยาวชนนำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน19 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยมีท่านรองผู้อำนวยอิสระ เวียงสมุทร
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสานฝันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ได้รับความร่วมมือ
จากรุ่น พี่ในระดับอุดมศึกษา จากหลายสถาบันร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้รุ่นน้อง ได้รับความรู้และความเข้าใจของการเลือกสาขาทีสอดคล้องกับ
ความ ต้องการของตลาด  เลือกสถาบันที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 


19 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดูษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญาญาบัตร  ในปี 2558  โดยในปีนี้มีบคุลากรของโรงเรียนเข้ารับราชทานปริญญาบัตรดังนี้
1. ดร.วทัญญู  ภูชาดา  ปริญญาครุศาสตรดุฏีบัณฑิต สาขาการวิชาบริหารการศึกษา  2. นายเกรียงไกร  รักษาวงษ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการการศึกษา  3. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรบดินทร์  มะลัย  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย และ 
4. นางสาวนางสาวอัษฎางค์ ศิริบุตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ


6  พฤศิกายน 2558 คณะศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2527 และปี พ.ศ. 2530 มอบทุนการศึกษให้แก้นักเรียนที่มีความประพฤติ มีผลการเรียน
ดี มีความจำเป็นในการใช้ทุนทรัพย์ เพื่อการศึกษา เป็นเงินมูลค่า  50,000 บาท โดยมีฝ่ายบริหารและคุณะครูให้ร่วมรับมอบทุนแก่นักเรียน


 

5  พฤศจิกายน 2558 รองผู้อำนวยการน้ำเพชร  กล้าหาญ และคุณครูชัยนัน  คำหลาย นำนักเรียนเข้ารางวัลรับโล่และเกียรติบัตร
จากพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมโครงการการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

ประกาศผลการประกวด IS คลิกที่นี่)


11  สิงหาคม 2558  โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมงานวันอาเซียนศึกษา ประจำปีการศึกษา  2558 
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน
ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน


11  สิงหาคม 2558     ดร. วทัญญู  ภูชาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา  นำข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ถวายพานพุ่มดอกมะลิและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2558ณ อาคารอเนกประสงค์  พร้อมกันนั้นได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2558   เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ 
และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพทั้งกายใจของแม่ให้ครบถ้วนสมบรูณ์4  สิงหาคม 2558งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ได้ดำเนินการพัฒนาการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วย Google Apps for Education 
ให้กับครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Google Application ในการจัดการเรียนการสอน
และได้ทราบเทคนิควิธีการใช้ Google Application มาปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ถ่ายถอดความรู้ไปยังบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน

 


 

โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการอาเซียน ชิงทุนการศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษาวัฒนาธรรมอาเชียน
ณ ประเทศกัมพูชา  สิงคโปร์ โดยโรงเรียนน้ำพองศึกษาสามารถผ่านเข้ารอบคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 15 ทีม และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน  3 ทีม สามารถดูรายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.es-ilc.org1  กรกฏาคม 2558 กลุุ่มลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีทบทวนกล่าวคำปฏิญาณและส่วนสนาม เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระประมุขคณะลูุกเสือแห่งชาติ   

26 มิถุนายน  2528 โรงเรียนน้ำพอง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย  กวีไทยลมหายใจของชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์
เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติ  ชีวีตและวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่  ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 


 

 

26  มิถุนายน  2558  โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
(เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ) โดยมีฝ่ายบริหารและคณะครูนักเรียนร่วมแสดงความยินดี.นครังนี้  และในปีนี้นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ในรับดับอุดมศึกษาจำนวน  598 คน (งานแนะแนวโรงเรียนน้ำพองศึกษา, 2558) 
23 มิถุนายน 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา รับการประเมินผลการติดตามผลการจัดการศึกษา  มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โดยท่านรองผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต  25  
ท่าน ผู้อำนวยการธำรงค์  ชื่นนิรันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา  ท่านผู้อำนวยการวิไลศักดิ์  วรรณศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
และท่านผู้อำนวยการปรียาดา  สุขสว่าง ผูู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินฯ  ในครั้งนี้

 


14 มิถุนายน 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษา
โดย มีคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่าและครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา  และผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุม  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้ผู้ปกครองรับทราบวัตถุประสงค์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และรับทราบผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียนในปกครอง ตลอดจน
ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

 


 

11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพีธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2558 ณ อาคารเอนกประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อครู  อาจารย์  และเพื่อความเป็นศิริมงคลแต่ตัวนักเรียน โอกาสนี้ได้มีนักเรียนและศิษย์เข้าร่วมพิธี

 


4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร
คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจรรมฯ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนและสังคมได้ตระหนักถึง โทษและพิษภัยของบุหรี่ 

 


1  มิถุนายน 2558  โรงเรียนจัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนา รักษาศีล ทำบุญ  เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558  
ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษาและอาคารเอนกประสงค์โดยมีนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  

 


11 - 14  พฤษภาคม  2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมปรับสภาพความรู้พื้นฐานและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจำปีการศึกษา  2558 ณ หอประชุม โรงเรียนน้ำพองศึกษา  โดย คณะผู้บริหาร  คณะครู ร่วมพิธีเปิด  ส่วนในกิจกรรมปรับ
สภาพความรู้พื้นฐานนักเรียน  ได้ดำเนินการ เข้าฐานการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  24 มีนาคม 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษารับการประเมินติดตาม  ตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 โดย ดร.วทัญญู  ภูชาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียน้ำพองศึกษา
 ผู้อำนวยการบวร  ใจป้ำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  ผู้อำนวยการคมสันต์  ชุมอภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำน้ำพองพัฒนศึกษา  รัชมังคลาภิเษก
เป็นคณะกรรมการประเมิน


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดอบรมเสริมสร้าง
อุดมการณ์รักชาติและเทิดทูน  สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีทางประชาธิปไตยไทย
ขอนแก่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5  ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา
6-7 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายเปรมติณสูลานนท์  กองพลทหารม้าที่ 3
อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีความอดทนอยู่กับผู้อื่นได้
ฝึกความเป็นผู้นำ และการกล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 
3 กุมภาพันธ์  2558 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดโครงการคุณธรรม-จริยธรรม  ให้กับนักเรียนน้ำพองศึกษาทุกระดับชั้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
อบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนและเป็นการสร้างความสำเร็จทางสิติปัญหาให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนได้กราบนิมนต์
พระมหาสมปอง  ตาลปุตโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร  เป็นพระวิยากรในครั้งนี้


วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้ำพองศึกษา คว้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันรายการ ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดงคอนเทส ครั้งที่ 1 
โดยเป็นการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เนื่องในโอกาส
วาระครบรอบ  50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 ธันวาคม 2557  ชาวขอนแก่นต้อนรับการกลับบ้านของ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์  เสนาเมือง หรือ ซิโก้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีม
ชาติไทยชุดแชมป์ A.F.F. SUZUKI CUP 2014 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ อย่างอบอุ่น
ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา และในการต้อนรับครั้งนี้ ดร.วทัญญู ภูชาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา 
ได้มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ แก่ ร.ต.ท. เกียรติศัักดิ์  เสนาเมือง ในฐานะะศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า สุดยิ่งใหญ่ตระกาลตา พิธีเปิดการแข่งกีฬาภาย น้ำพองศึกษาเกมส์ ครั้งที่  39  23 ธันวาคม 2557
ณ. สนามกีฬาโรงเรียนน้ำพองศึกษา  

 

 
4 ธันวาคม 2557  ดร.วทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครู  บุคลากร นักเรียน ร่วมพิธีถวยพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษา

 


22 สิงหาคม  2557  โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกอบรมพัฒนาวินัยและรักษาวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา [ภาพกิจกรรม]


21 สิงหาคม  2557 สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25
จัดกิจกรรม  English Cam for Youth ASEAN Leadership  ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา [ภาพกิจกรรม]


19 - 21 สิงหาคม 2556 งานห้องสมุดโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  การอ่านสร้างฝันให้เป็นจริง  โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.วทัญญู  ภูชาดา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ [ภาพกิจกรรม]


19  สิงหาคม  2557  โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึก  ค่านิยมไทย  12  ประการ โดยมี ดร.วทัญญู  ภูชาดา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นประธานเปิดงาน ได้มีเดินรณรงค์ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังชัย  
เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนึกถึงค่านิยมไทย  12 ประการ  แก่คนในชุมชม   [ภาพกิจกรรม]


18 สิงหาคม  2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น  ณ  อาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและเป็นแหล่งเรียนรู้
สร้างความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ [ภาพกิจกรรม]14  สิงหาคม  2557 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้ำพองศึกษา  ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหนึ่งหลักสูตรสู่ชุมชนสู่การพัฒนา
ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  [ภาพกิจกรรม]


วันที่  19  และ 26 กรกฏาคม  2557  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  โดยงานสื่อและนวัตกรรม  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
จัดอบรม google  App for  Education  สำหรับบุคลากรน้ำพองศึกษา   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3 และ 4 [ภาพกิจกรรม]


30 มิถุนายน  2557  โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรูู้ภาษาต่างประเทศ  จัดโครงการ  The  Development  of the  communicativeEnglish
for  all Nampongsuksa School's Teacher 's   [ภาพกิจกรรม]

 


22  มิถุนายน  2557  สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 [ภาพกิจกรรม]


 


26  มิถุนาย  2557  โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย  กวีไทยลมหายใจของชาติ
ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  [ภาพกิจกรรม]