วิสัยทัศน์ (Vision)

น้ำพองศึกษา จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและร่วมสร้างสรรค์สังคม
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพระดับมืออาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและ มาตรฐานสากล
6. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร

เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียน มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตร่วมสร้างสรรค์สังคมมีศักยภาพเป็นพลโลก
3. ครูและบุคลากรมีมาตรฐานการศึกษาที่มีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานระดับมือ อาชีพ
4. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
5. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7. ครู-ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการของโรงเรียน

วัฒธรรมสถาบัน
ยิ้มไหว้ทายทัก รักสถาบัน ผูกพันเอื้ออาทร

ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

คำขวัญโรงเรียน
วิชาดี มีอานมัย ใฝ่คุณธรรม

ค่านิยม
ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ


อัตลักษณ์โรงเรียน
อนามัยดี มีความสุภาพ นอบน้อม