วิสัยทัศน์ (Vision)

น้ำพองศึกษา จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและร่วมสร้างสรรค์สังคม
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพระดับมืออาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและ มาตรฐานสากล
6. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร

เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียน มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตร่วมสร้างสรรค์สังคมมีศักยภาพเป็นพลโลก
3. ครูและบุคลากรมีมาตรฐานการศึกษาที่มีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานระดับมือ อาชีพ
4. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
5. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7. ครู-ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการของโรงเรียน

 

กลยุทธ์  (Strategic)

1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
3. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5. จัดหาทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ที่คุ้มค่า การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างพอเพียงและยั่งยืน
6. สร้างเสริมความร่วมมือ และเครือข่ายการศึกษา  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ให้ผู้เรียนพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

วัฒธรรมสถาบัน
ยิ้มไหว้ทายทัก รักสถาบัน

ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

คำขวัญโรงเรียน
วิชาดี มีอนามัย ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน
ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้