วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สู่มาตรฐานสากล


พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและร่วมสร้างสรรค์สังคม ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพระดับมืออาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและ มาตรฐานสากล
6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร

เป้าประสงค์ (Objective)
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นร้อยละ 90
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตร่วมสร้างสรรค์สังคมห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษมีมาตรฐานการศึกษา พัฒาตนเองมีผลการปฎิบัติงานะดับมืออาชีพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
5. นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างมีคุณภาพ
6. สนับสนุนให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบงนา
7. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการของโรงเรียน

 

กลยุทธ์  (Strategic)

1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิต ร่วมสร้างสรรค์สังคม ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มผมสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
3. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางศึกษาให้มีคุณภาพ ระดับมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ
5. จัดหาทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ที่คุ้มค่า การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน
6. สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและเครือข่ายการศึกษา  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ให้ผู้เรียนพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

วัฒธรรมสถาบัน
ยิ้มไหว้ ทายทัก 

ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

คำขวัญโรงเรียน
วิชาดี มีอนามัย ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน
ใฝ่เรียนรู้

เอกลักษณ์โรงเรียน

องค์กรส่งเสริมการเรียนรู้