กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

 

  นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์เทาว์
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
วุฒิการศึกษา  คบ. (พลศึกษา) 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
       
  นายสุเมฆ  ฉ่ำเฉื่อย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (สุขศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
 
นายสืบพงษ์  ดาทุมมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (พลศึกษา) 
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นางสาวชุติมา มูลสาระ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  
E-mail : 
  สิบเอกสุชาติ  พาจันทร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
E-mail : 
เว็บไซต์  /
       
  นายอรรคพงษ์  มะสีโย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (พลศึกษา) 
E-mail : 
เว็บไซต์  /