กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

 

   นางสาวหนึ่งฤทัย  ฮาตแสนเมือง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. (พลศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
   
       
  นายอัครเดช  สุวรรณไกรษร
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (พลศึกษา) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
 
นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์เทาว์
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา  คบ. (พลศึกษา) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นายสุเมฆ  ฉ่ำเฉื่อย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (สุขศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายสืบพงษ์  ดาทุมดา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (สุขศึกษา) 
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
   นางสาวชุติมา มูลสาระ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  
E-mail :