กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

     นางสาวอัจฉรา  สอนโว    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                
  นางรัชฎา   รอดปั้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  นางสาวพัทธวรรณ  นาเสงี่ยม          หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
     
  สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
   นางสาวอัจฉรา  สอนโว       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                
   นางรัชฎา         รอดปั้น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
   นางพิสมัย         แก้ววังชัย  หัวหน้างานบริหารการเงิน
   นางสาวรัชนี      พลดอน             หัวหน้างานบริหารบัญชี
   นางสาวพัทธวรรณ นาเสงี่ยม  หัวหน้างานสารสนเทศ
  นายวิสาคร        เศษรักษา หัวหน้างานยานพาหนะ
  นางปิยนุช         เที่ยงสงค์         หัวหน้างานแผนและเสนอของบประมาณ             
  นางสาวแววธิดา  เกตุดาว หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
  นางสุธรรมมา     ชาปู่      หัวหน้างานควบคุมภายใน
  นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมา หัวหน้างานจัดการข้อมูลนักเรียน(DMC)
  นางสาวอภัสรินทร์   หลานวงษ์ เลขานุการสำนักงาน
  นางสาวทัศนีย์     เวียงวิเศษ        ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน