คณะผู้บริหาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
  นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
ดหดหกเดเกดเกดดดกดดกดดหดหดหดห
 นายอิสระ  เวียงสมุทร
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ
 นายน้ำเพชร กล้าหาญ
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารทั่วไป
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน