คณะผู้บริหาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา

 
  ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร  ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
                
นายไกรยราช  ปุริสาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวอัจฉรา  สอนโว
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอนุวัฒน์  พานิพัด
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ