คณะผู้บริหาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
  นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
    ดหดหกเดเกดเกดดดกดดกดดหดหดหดห
 
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารทั่วไป
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน