คณะผู้บริหาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
  นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 
              
 นางสาวอัจฉรา  สอนโว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายวัทธิกร  โพธิ์ชัยโถ
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวจานุสรณ์  บริบูรณ์วัฒน์
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป