กิจกรรมแนะแนว

                                 นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศษ.ม.  (จิตวิทยาการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์      /สื่อ ICT                    
                               นางสมฤดี  อุดมโคตร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT