กิจกรรมแนะแนว

                             นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศษ.ม.  (จิตวิทยาการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์      /สื่อ ICT                    
                               นางสมฤดี  อุดมโคตร
หัวหน้างานแนะแนว
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT                                                            
       
  นายสุพจน์  ปลื้มจิต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (จิตวิทยา) 
E-mail :
เว็บไซต์ /