กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนน้ำพองศึกษา


 

 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. นายวัทธิกร โพธิ์ชัยโถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 2 นายสุนทร กองเพชร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 3 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ
2 นายวัทธิกร โพธิ์ชัยโถ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการ
3 นายสุนทร กองเพชร กรรมการ
4 นางสาวอมรรัตน์จุมพล กรรมการ
5 นายชโลธร สาระผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6 นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8 นายสมศักดิ์ อ้วนสาเล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
10 นายสุภชัย แก้ววังชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     
12 นายสุวิทย์ กูดอั้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 ว่าที่ พ.ต.อภิชา จันทร์ดา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นางธัญวรัตน์ บัวระภา หัวหน้ากิจกรรม IS
15 นางสมฤดี อุดมโคตร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
16 นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
17 นางสาวอาณารัฐ กกกนทา หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
18 นางไขศรีวิไล ยอดเสนีย์ หัวหน้างานทะเบียนและการเทียบโอน
19 นางลออ บัวใหญ่รักษา หัวหน้างานวัดและประเมินผล
20 นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง หัวหน้างานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
21 นายโยธิน ธีระนันท์ หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
22 นางสาวเพชรี ภูแสงศรี หัวหน้างานห้องสมุด
23 นางพิชญา มาตย์ภูธร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
24 นางวิไลวรรณ โพธิจารย์ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
25 นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์ หัวหน้างานนิเทศภายในด้วยกระบวนการ PLC
26 นางสาวจิตรนาถ เพชรรั่ว หัวหน้างาน PISA
27 นางพีรภาว์ ภูมิช่วง กรรมการและเลขานุการ
28 นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์กันยา หัวหน้า
2 นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน เจ้าหน้าที่
3 นายพงษ์พัฒน์ เพียอา เจ้าหน้าที่
4 นางสาวเจนจิรา ศรีโนนยาง เลขานุการ
 งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1  นางสาวจิตรนาถ เพชรรั่ว  หัวหน้า
2 นางสาวอลิษา พิลาดา เจ้าหน้าที่
3 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ เลขานุการ
 งานพัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 1  นางสาวอาณารัฐ กกกนทา   หัวหน้า 
2 นางสาวอลิษา พิลาดา เจ้าหน้าที่
3 นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน  เลขานุการ
งานตารางเรียน - ตารางสอน
 1  นางไขศรีวิไล        ยอดเสนีย์ หัวหน้า
2 นางสาวศุภธิดา     ศรีพงษ์วิวัฒน์ รองหัวหน้า
3 นางลออ             บัวใหญ่รักษา เจ้าหน้าที่
4 นางสาวธิดารัตน์   ไชยโพธิ์คำ เจ้าหน้าที่
5 นางสาวอาณารัฐ   กกกนทา เจ้าหน้าที่
6 นางสาวจิตรนาถ   เพชรรั่ว เจ้าหน้าที่
7 นางสาวศรัณย์ธร   อินทศิริ เจ้าหน้าที่
8 นางสาวเจนจิรา    ศรีโนนยาง เจ้าหน้าที่
9 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ เจ้าหน้าที่
10 นางสาวอมรรัตน์   จุมพล เลขานุการ
     
งานอัดสำเนาเอกสาร
 1 นางสิริณัฎฐ์         รักษาเคน หัวหน้า
 2 นางสาวอาณารัฐ   กกกนทา เจ้าหน้าที่
 3 นายพงษ์พัฒน์      เพียอา เจ้าหน้าที่
 4 นางสาวศรัณย์ธร   อินทศิริ เลขานุการ
     
   งานคลังข้อสอบ
 นางสาวศรัณย์ธร    อินทศิริ  หัวหน้า
2 นางสาวจิราภรณ์    วงษ์กันยา เจ้าหน้าที่
3 นางสาวธิดารัตน์     ไชยโพธิ์คำ เจ้าหน้าที่
4 นายพงษ์พัฒน์        เพียอา เจ้าหน้าที่
5 นางสาววนาวรรณ์   กล้าหาญ เลขานุการ
     

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  นางสาวศุภธิดา      ศรีพงษ์วิวัฒน์  
  นางนภารัตน์         จันทร์ไพรินทร์         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวหนึ่งฤทัย    ฮาตแสนเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  นายสมศักดิ์          อ้วนสาเล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  นางพัชรินทร์         สุขสร้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  นายสุภชัย            แก้ววังชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
  นายชโลธร           สาระผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นายสุวิทย์           กูดอั้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   ว่าที่ พ.ต.อภิชา     จันทร์ดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  นางธัญวรัตน์        บัวระภา  หัวหน้ากิจกรรม IS
  นางสาวอาณารัฐ    กกกนทา  เจ้าหน้าที่
  นางสาวศรัณย์ธร    อินทศิริ  เจ้าหน้าที่
  นางสาวจิราภรณ์    วงษ์กันยา  เจ้าหน้าที่
  นางสาวอมรรัตน์    จุมพล  เลขานุการ
     
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  นางสาวอาณารัฐ     กกกนทา หัวหน้า
  นายชโลธร            สาระผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางนภารัตน์        จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวหนึ่งฤทัย   ฮาตแสนเมือง           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
  นายสมศักดิ์         อ้วนสาเล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  นางพัชรินทร์        สุขสร้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  นายสุภชัย           แก้ววังชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
  นายสุวิทย์          กูดอั้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  ว่าที่ พ.ต.อภิชา    จันทร์ดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  นางธัญวรัตน์       บัวระภา  หัวหน้ากิจกรรม  IS
  นางสมฤดี           อุดมโคตร  เจ้าหน้าที่
  นางวิไลวรรณ       โพธิจารย์  เจ้าหน้าที่
  นางสาวธิดารัตน์    ไชยโพธิ์คำ  เจ้าหน้าที่
  นางพีรภาว์           ภูมิช่วง  เลขานุการ