คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. นางสาวจานุสรณ์  บริบูรณ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 2 นายสุนทร กองเพชร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 3 นางสาวศุภธิดา    ศรีพงษ์วิวัฒน์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
4 นางพีรภาว์        ภูมิช่วง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
5 นางอมรรัตน์       พรหมพื้น หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
     

 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ
2 นางสาวจานุสรณ์  บริบูรณ์วัฒน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการ
3 นายสุนทร กองเพชร กรรมการ
4 นางสาวอมรรัตน์จุมพล กรรมการ
5 นายชโลธร สาระผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6 นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 นายพงษ์ศักดิ์    จันทร์เทาว์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8 นางนพมาศ      ศรีเชียงสา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
10 นายธัญญา        สามารถ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11  นางสาวกัลยาณี   เทศนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     
12 นนายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 ว่าที่ พ.ต.อภิชา จันทร์ดา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์ หัวหน้ากิจกรรม IS
15 นางสมฤดี อุดมโคตร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
 16 นางสาวศุภธิดา   ศรีพงษ์วิวัฒน์  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ
17  นางสาวอาณารัฐ   กกกนทา หัวหน้างานศูนย์ HCEC
18 นางสาวอาณารัฐ กกกนทา หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
19 นางลออ   บัวใหญ่รักษา หัวหน้างานทะเบียนและการเทียบโอน
20 นางสิริณัฎฐ์         รักษาเคน หัวหน้างานวัดและประเมินผล
21 นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง หัวหน้างานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
22 นายโยธิน ธีระนันท์ หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
23 นางสาวเพชรี ภูแสงศรี หัวหน้างานห้องสมุด
24 นางพิชญา มาตย์ภูธร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
25 นางวิไลวรรณ โพธิจารย์ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
26 นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์ หัวหน้างานนิเทศภายในด้วยกระบวนการ PLC
27 นางสาวอาณารัฐ   กกกนทา กรรมการและเลขานุการ
28 นางสาวธิดารัตน์   ไชยโพธิ์คำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์กันยา หัวหน้า
2 นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน เจ้าหน้าที่
3 นางสาวธิดารัตน์   ไชยโพธิ์คำ ครู เจ้าหน้าที่
4 นายณรงค์ฤทธิ์  บัววิสัย เจ้าหน้าที่
5 นายพงษ์พัฒน์  เพียอา เจ้าหน้าที่
6 นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ เจ้าหน้าที่
7 นางสาวอลิษา      พิลาดา เลขานุการ
 งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1  นางสาวอาณารัฐ  กกกนทา  หัวหน้า
2 นางสาวธิดารัตน์   ไชยโพธิ์คำ เจ้าหน้าที่
3 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ เลขานุการ
 งานพัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 1  นางสาวอาณารัฐ กกกนทา   หัวหน้า 
2 นางสาวอลิษา พิลาดา เจ้าหน้าที่
3 นายณรงค์ฤทธิ์     บัววิสัย เจ้าหน้าที่
4 นายพงษ์พัฒน์      เพียอา เจ้าหน้าที่
5 นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน  เลขานุการ
งานตารางเรียน - ตารางสอน
 1 นางอมรรัตน์        พรหมพื้น หัวหน้า
2 นางสาวศุภธิดา     ศรีพงษ์วิวัฒน์ รองหัวหน้า
3 นางลออ             บัวใหญ่รักษา เจ้าหน้าที่
4 นางสาวธิดารัตน์   ไชยโพธิ์คำ เจ้าหน้าที่
5 นางสาวจิราภรณ์   วงษ์กันยา เจ้าหน้าที่
6 นางสาวจิตรนาถ   เพชรรั่ว เจ้าหน้าที่
7 นางสาวศรัณย์ธร   อินทศิริ เจ้าหน้าที่
8 นางสาวเจนจิรา    ศรีโนนยาง เจ้าหน้าที่
9 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ เจ้าหน้าที่
10 นางสาวอาณารัฐ    กกกนทา เลขานุการ
     
งานอัดสำเนาเอกสาร
 1 นางสิริณัฎฐ์         รักษาเคน หัวหน้า
 2 นางสาวอาณารัฐ   กกกนทา เจ้าหน้าที่
 3 นายพงษ์พัฒน์      เพียอา เจ้าหน้าที่
 4 นางสาวศรัณย์ธร   อินทศิริ เลขานุการ
     
   งานคลังข้อสอบ
 นางสิริณัฎฐ์         รักษาเคน  หัวหน้า
2 นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์ เจ้าหน้าที่
3 นางสาวจิราภรณ์    วงษ์กันยา เจ้าหน้าที่
4 นางสาวเจนจิรา      ศรีโนนยาง เจ้าหน้าที่
5 นางสาวธิดารัตน์     ไชยโพธิ์คำ เจ้าหน้าที่
6 นนายวรวรรธน์         แสงมุข เจ้าหน้าที่
7 นางสาวศรัณย์ธร     อินทศิริ เลขานุการ

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  

  นางสาวศุภธิดา      ศรีพงษ์วิวัฒน์  หัวหน้า
  นางลออ              บัวใหญ่รักษา หัวหน้างานทะเบียน
   นางสิริณัฏฐ์          รักษาเคน หัวหน้างานวัดและประเมินผล
  นางสาวศรัณย์ธร    อินทศิริ   หัวหน้างานการนิเทศภายในฯ
  นางนภารัตน์         จันทร์ไพรินทร์         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   นายพงษ์ศักดิ์        จันทร์เทาว์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  นางนพมาศ          ศรีเชียงสา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  นางพัชรินทร์         สุขสร้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  นายธัญญา           สามารถ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   นางสาวกัลยาณี     เทศนา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
  นายชโลธร           สาระผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นนายภูริชญ์           พิทยาวัฒนชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   ว่าที่ พ.ต.อภิชา     จันทร์ดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์    หัวหน้ากิจกรรม IS
  นางสาวศรัณย์ธร    อินทศิริ  เจ้าหน้าที่
  นางสาวจิราภรณ์    วงษ์กันยา  เจ้าหน้าที่
  นายชโลธร           สาระผล เลขานุการ
  นางสาวอมรรัตน์    จุมพล  ผู้ช่วยเลขานุการ
     
งานศูนย์ HCEC
  นางสาวอาณารัฐ   กกกนทา หัวหน้า
  นางสาวจิตรนาถ   เพชรรั่ว เจ้าหน้าที่
  นายโยธิน            ธีระนันท์    เจ้าหน้าที่
  นายภัทราวุธ         เวทย์วีระพงศ์ เจ้าหน้าที่
  นายรุ่งโรจน์         มั่งคำ เจ้าหน้าที่
  นายวิวรรธน์    บุษราคัม เจ้าหน้าที่
  นายพงษ์พัฒน์      เพียอา เจ้าหน้าที่
   นายณรงค์ฤทธิ์     บัววิสัย เจ้าหน้าที่
  นางสาวรสสุคนธ์   พรมมา เลขานุการ
  นางสาวอลิษา       พิลาดา ผู้ช่วยเลขานุการ
     
   งานการนิเทศภายในและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
   นางสาวศรัณย์ธร    อินทศิริ  หัวหน้า
   นางสาวศุภธิดา      ศรีพงษ์วิวัฒน์  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
  นายชโลธร            สาระผล  หัวน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   นางนภารัตน์        จันทร์ไพรินทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   นายพงษ์ศักดิ์        จันทร์เทาว์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
  นางนพมาศ          ศรีเชียงสา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  นางพัชรินทร์        สุขสร้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  นายธัญญา           สามารถ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   นางสาวกัลยาณี     เทศนา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   นายภูริชญ์           พิทยาวัฒนชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   นายชนินทร์          แก้วบุญเรือง  หัวหน้างานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
  นายโยธิน             ธีระนันท์  หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  นางพัชรี             ศรีบุญเรือง หัวหน้างานห้องสมุด
  ว่าที่ พ.ต.อภิชา      จันทร์ดา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  นางสิริณัฎฐ์          รักษาเคน หัวหน้างานวัดและประเมินผล
  นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์ หัวหน้างานกิจกรรม  IS
  นางสมฤดี            อุดมโคตร  เจ้าหน้าที่
  นางสาวธิดารัตน์    ไชยโพธิ์คำ  เจ้าหน้าที่
  นางสาวสุธารัตน์    อนุกูลประเสริฐ  เจ้าหน้าที่
  นางสาวอาณารัฐ    กกกนทา  เจ้าหน้าที่
  นางสาวรดาวัลย์     กกกนทา  เจ้าหน้าที่
  นางอมรรัตน์         พรหมพื้น  เจ้าหน้าที่
  นางสาวนฤมล      ดวงพิมพ์   เจ้าหน้าที่
  นางสาวกศินันท์    วิกยานนท์  เจ้าหน้าที่
  นายสุเมฆ           ฉ่ำเฉื่อย  เจ้าหน้าที่
  นางพีรภาว์         ภูมิช่วง  เจ้าหน้าที่
  นางสาวเจนจิรา     ศรีโนนยาง  เลขานุการ
     
   งานทะเบียนและการเทียบโอน
  นางลออ              บัวใหญ่รักษา หัวหน้า
  นางสิริณัฎฐ์          รักษาเคน    รองหัวหน้า
   นางพีรภาว์           ภูมิช่วง เจ้าหน้าที่
  นางสาวธิดารัตน์     ไชยโพธิ์คำ เจ้าหน้าที่
  นางสาวเจนจิรา      ศรีโนนยาง เจ้าหน้าที่
  นางสาวจิราภรณ์    วงษ์กันยา    เจ้าหน้าที่
  นางภิรมย์มาส        มีราคา เลขานุการ