กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนน้ำพองศึกษา


 

บุคลากร 

     นายอิสระ  เวียงสมุทร   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  นายสุนทร  กองเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    
  นางสาวอมรรัตน์  จุมพล หัวหน้าสำนักงานวิชาการ  
       

 

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

1.

 

ขออภัยอยู่หว่างปรับปรุงข้อมูล