ชื่อเสียงและเกียรติประวัติของโรงเรียนน้ำพองศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 

.ศ. 2509

-สร้างอาคารเรียนในที่ดินหน้าวัดป่ามหาวันวิหารจำนวน  1  หลัง  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านวังเกิ้ง) โดยมีนายสมนึก อุปาละ เป็นครูใหญ่

.ศ. 2514

-สร้างอาคารเรียนถาวร (อาคาร1)ในที่ดินราชพัสดุหลังที่ว่าการอำเภอน้ำพองและย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมายังที่ตั้งปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2514

.ศ.2527

-รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษารุ่นแรก

.ศ.2534

-ได้รับ การประกาศเกียรติคุณ เข้ารับ พระราชทาน เกียรติบัตร “โรงเรียนพัฒนาห้องสมุด ตามนโยบาย กรมสามัญศึกษา ดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2534 ”

.ศ. 2537

-เปิดหลักสูตร ปวช. แผนกพาณิชยกรรม ระดับ ม.ปลาย

.ศ. 2538

-ชนะเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

-โรงเรียนดีเด่นมาตรฐานเหรียญทองการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของกรมสามัญศึกษา

-รางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ

.ศ. 2539

-นางสาวจิราพร  อภิรักษ์มั่นคง ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ

.ศ. 2540

-รางวัลพระราชทานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

-นางสาวพิชญา  มาตย์ภูธรได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

  ตอนปลาย  กระทรวงศึกษาธิการ

.ศ. 2541

-รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์เครื่องใช้ ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51

.ศ. 2542

-รางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ

.ศ. 2543

-รับอนุญาต จัดตั้ง สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษาจากสภาวัฒนธรรม

  แห่งชาติ

.ศ. 2545

-รับอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิน้ำพองศึกษา จากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

.ศ. 2546

-รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2547

-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีสากล การประกวดดนตรีเยาวชน ระดับ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการ Music Unity Award The Junior Artist ครั้งที่ 8

-รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การร้องเพลงสากล การแข่งขันดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น

-รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี Thailand Prime Minister Cup  ครั้งที่ 1

 เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ  

 ได้เข้าร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

-รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน  2 รุ่น
  รายการ RK.Road Racing of Thailand 2004

-รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ “เรื่องกลไกอัตโนมัติ

 ในการประหยัดน้ำ”  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์

-ได้รับทุนโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติฯ จากสมาคม 

  สร้างสรรค์ไทย  และกระทรวงศึกษาธิการ

-รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดงานวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2548

-ได้รับการประเมินและรับรองเป็น “โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน”

  จากกระทรวงศึกษาธิการ

-รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับทอง จากกรมอนามัย  กระทรวง

  สาธารณสุข

-รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  กระทรวงศึกษาธิการ

-ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศูนย์ ERIC ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 4

-รางวัลเหรียญทอง จำนวน 24 เหรียญ จากงานมหกรรมวิชาการ 48 Khon Kaen 

 Exellence Fair 2005 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ได้เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น แข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี รายการ ไนกี้คัพ

  ณ สนามกีฬา  สโมสรธำรงไทย กรุงเทพมหานคร

-ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีสติรงที่จังหวัดอุดรธานีจาก

  กระทรวงศึกษาธิการ จากการประกวดดนตรีสตริง ที่จังหวัดอุดรธานี

-รางวัลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ลำดับที่ 8 ในภูมิภาค ปี 2549   

  จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

พ.ศ. 2549

-รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2548 จาก

  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์

ของชาติ    สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

-รางวัลระดับดี ด้านการบริหารจัดการที่ดี การประกวดนวัตกรรมการศึกษา

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-นักเรียน ครูและผู้บริหารได้รับรางวัลการประกวดตามโครงการ “ส่งเสริมนิสัยรัก

 การอ่าน”  ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 4เป็นตัวแทนระดับศูนย์เครือข่าย และเป็นตัวแทนแข่งขัน ในระดับประเทศ

-รางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

-ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) และผลการเรียนเฉลี่ย 

 (GPA)  ของนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ปีการศึกษา 2548 อันดับ 1ของเขตพื้นที่

 อันดับ 4 ของ  จังหวัดขอนแก่น และอันดับ  269 ของประเทศ

-รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตบอลเทคโนพล  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี

 2550  รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี

-นางสาวเดือนเพ็ญ  คงน้อย นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประเทศ โรงเรียน

 มัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา  2549  กระทรวงศึกษาธิการ

-นางสาวจิราพรรณ  พินิจมนตรี รางวัลพระราชทาน ระดับประเทศการประกวดขับร้อง

 เพลงกล่อมลูก 4 ภาค

พ.ศ. 2550

-โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2550

-รางวัลระดับยอดเยี่ยม ห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2550 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 4

-รางวัลโรงเรียนแห่งการออมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2550

-โรงเรียนผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (School Best Practices) ของสำนักงาน

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

-รางวัลผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best of The Best Practices) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

-รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี กีฬานักเรียน นักศึกษาและคนพิการ

 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พ.ศ. 2551

-รางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับทอง”   ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   กระทรวงศึกษาธิการ

-รางวัล “โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ”   ของสำนักงาน

 คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับธนาคารออมสิน

-รางวัล “โรงเรียนในฝันที่เป็นเลิศทางด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

-รางวัล “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดีเยี่ยม ระดับเพชร” ของศูนย์อนามัยที่ 6 

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

-รางวัล “สถานศึกษาบริจาคโลหิตดีเด่น” ของเหล่าสภากาชาดจังหวัดขอนแก่น  สภากาชาดไทย

-รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “โครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล โดยใช้

หลักการบวร” ของสภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2551

 

-ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 อยู่ในอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4

พ.ศ. 2552

-ได้รับเลือกเป็นศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของศูนย์ประสานงานการจัด

  การศึกษา ปีการศึกษา 2552

-รางวัล “โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ” ประจำปี 2552  จาก

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมเอกลักษณ์ของชาติ 

 สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

-รางวัล “สถานศึกษาบริจาคโลหิตดีเด่น” ของเหล่าสภากาชาดจังหวัดขอนแก่น

 สภากาชาดไทย บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 1000 บาท ขึ้นไป

-รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ออกแบบเว็บไซต์สถานศึกษา 3 ดี ( 3D) ระดับมัธยมศึกษา

 ประจำปี 2552 จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ

-รางวัลรองชนะเลิศโครงการ “อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด”  ประจำปี 2552 ของเขต

 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12  กระทรวงสาธารณสุข

-รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2552

พ.ศ. 2553

- รางวัลผู้บริหารและครูที่ได้คะแนนการทดสอบวัดความรู้และที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

Master  Teacher  ปีการศึกษา  2553  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำนวน  32  คน

-รางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “แผนสร้างสรรค์ ครูสร้างชาติ สู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน” ของบริษัท อินเทลไมโครอิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการแสดงสื่อ นวัตกรรมการสอนด้าน ICT ของครูและนักเรียนในงานมหกรรมการประกวดสื่อ ICT ระดับประเทศ โรงเรียนแกนนำ 46 ICT โรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553

พ.ศ. 2554

-โล่รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีกิจกรรมแนะแนวดีเด่นของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554

-ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น 1 ใน 20 โรงเรียน โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 7 โดยความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์

ประเทศไทย จำกัด

- ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้าน มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2554

- รางวัลชนะเลิศ  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง

อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น จ.อุบลราชธานี

- รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”  ปีการศึกษา  2554 จากสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  จำนวน 24  คน

- รางวัล “ครูสอนดี” โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู “ครูสอนดี” พ.ศ. 2554 จำนวน 6 คน

พ.ศ. 2555

-ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาจัดการพัฒนาการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับ

ดีเยี่ยมอันดับที่ 3 ขนาดใหญ่พิเศษ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ประจำปี 2554  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

- เป็นศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายลพระราชดำริในสถานศึกษาดีเด่นระดับ

อำเภอ

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2554 พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

- ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือก ประเภทศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และเป็นตัวแทนของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด

- ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2556 

- ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรดีเด่น เขตบริการที่ 4 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น   จำกัด

-ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับ  ดีเด่น  จากศูนย์

อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ประจำปีงบประมาณ 2556

-ได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET )ปีการศึกษา 2555  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น 8.02  คะแนน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

- เป็นศูนย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบนแท็บเล็ต ระบบเก็บและนำเสนอสื่อ ICT  QR CODE  กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict  โรงเรียนในฝันและเครือข่ายสำนักพัฒนานวัตกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24 – 28  สิงหาคม 2556

-ได้รับโล่เป็นผู้มีความประพฤติดี ความรู้ดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และภาวะความเป็น

ผู้นำในโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน  ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

-โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ:แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน

พ.ศ. 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

-โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม ( พ.ศ. 2554-2558)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา  ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม  2557

- โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ได้เข้าร่วมโครงการ “ปันความรู้  สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2557

- โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ได้ให้ความร่วมมือโครงการ “ร้อยดวงใจ ปลูกป่าทั่วไทยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา  องค์มหาราชินี”  ประจำปี  2557

- โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายผ้าไทย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2557

- โรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุบ “ ดีเด่น” ขนาดใหญ่ ระดับหน่วยงาน (สพม.25)

- โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับรางวัลการผลิตหนังสั้นเรื่องความปลอดภัยทางถนน รางวัลชมเชยระดับประเทศ จากชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา   ประจำปี 2557

-โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับเกียรติบัตร มีคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ปีการศึกษา 2557  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา ศิลปศึกษา เพิ่มขึ้น 6.71  คะแนน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

-โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับเกียรติบัตร มีคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ปีการศึกษา 2557  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วิชา สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เพิ่มขึ้น 7.16  คะแนน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

-โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง คอนเทสต์ ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2557 เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เวทีหอศิลปวัฒนธรรม 

-โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ:แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน

พ.ศ. 2558

 

- โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนสีเขียว”  ประจำปี 2558 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-โรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2558

- โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดโครงงานอาชีพ ในกิจกรรม”มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558  จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

 

- โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับรางวัล “การดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับ

ยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์แนะแนว เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 

-โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ:แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558  โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2559

 

1.       โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 สถานศึกษาดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

2.       โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารักษาศีล 5 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3.       โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชย “โครงการ สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดขอนแก่น” จาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น

4.       โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดนิทรรศการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเข้มแข็ง ประจำปี 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

5.      โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปี 2559  จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

6.       โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards: SCQA) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.       โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้ให้การการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การประกวดอ่านทำนองเสนาะ(โคลงสี่สุภาพ) วันภาษาไทยแห่วชาติ ประจำปี 2559  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

8.       โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับรางวัล สุดยอด View ข่าว สพม 25  อันดับที่ 1  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

9.       โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศพระราชทาน การประกวดสถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค จากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี

10.   โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้รับโล่รางวัลการตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ  ชนะเลิศอันดับที่ 1 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

11.   โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วมดำเนินการ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2559  จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

12.   โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่อำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (จำนวนนักเรียนมากว่า 2,000 คน) ประจำปี 2559 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

พ.ศ. 2562

13. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริมการออม  ประจำปี        2562
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การตอบปัญหาธรรมะ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา  วันมาฆบูชา ประจำปี   2562   
15. ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนให้กาสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์/การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ) และเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
16. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวด ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “SIAO  MOEL Symposium 2019” ด้านโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ – ใหญ่พิเศษ 
17. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวด ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “SIAO  MOEL Symposium 2019” ด้านการประกันคุณภาพ ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ – ใหญ่พิเศษ
18.  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวด ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “SIAO MOEL Symposium 2019” ด้านทักษะภาษา ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ – ใหญ่พิเศษ
19. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ในการประกวด ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “SIAO MOEL Symposium 2019” ด้านการพัฒนาผู้เรียน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ – ใหญ่พิเศษ
20. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ในการประกวด ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “SIAO  MOEL Symposium 2019” ด้านทักษะเทคโนโลยี  ดิจิตอล ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ – ใหญ่พิเศษ
21.  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ในการประกวด ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “SIAO MOEL Symposium 2019” ด้านทักษะชีวิตประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ – ใหญ่พิเศษ
22.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน