ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

 

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง ราวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   12 226 321 547
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  12 205 275 780
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  12 244 297 541
รวม ม.ต้น 36 675 893 1,568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  10 136 221 357
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  10 132 272 404
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 129 273 402
รวม ม.ปลาย 30 397 776 1,163
รวมทั้งสิ้น 66 1,072 1,659 2.731