ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง ราวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   12 252 269 521
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  12 215 281 469
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  12 195 266 461
รวม ม.ต้น 36 662 816 1,478
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  10 131 234 365
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  10 104 219 323
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 111 210 321
รวม ม.ปลาย            30 346 663 1,009
รวมทั้งสิ้น 66 1,008 1,479 2,487