ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง ราวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   12 211 271 482
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  12 219 316 535
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  12 253 283 536
รวม ม.ต้น 36 683 870 1,553
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  10 119 236 355
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  10 129 217 346
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 147 282 429
รวม ม.ปลาย            30 395 735 1,130
รวมทั้งสิ้น 66 1,078 1,605 2,683