ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง ราวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   12 218 300 518
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  12 252 269 512
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  12 206 267 473
รวม ม.ต้น 36 676 836 1,516
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  10 126 239 365
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  10 126 226 352
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 101 218 319
รวม ม.ปลาย            30 353 683 1,036
รวมทั้งสิ้น 66 1,029 1,519 2,548

                                                            ที่มา : กลุ่มบริหารงานวิชาการ  1 มิ.ย. 2564