ข้อมูลบุคลากร

 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม

ผู้บริหาร

3

2

5

ข้าราชการ

 44

86

 130

ช่วยราชการ

รวมข้าราชการ

48

87

136

พนักงานราชการ

2

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ครูอัตราจ้าง 

6

7

13

ครูชาวต่างประเทศ

3

-

3

ลูกจ้างชั่วคราว 

16 

20 

ครูผู้ทรงคุณค่า

-

1

1

ครูวิกฤติ

-

-

-

รวมบุคลากรทางการศึกษา

22

16

41

รวมทั้งสิ้น

72

105

177

                                                   ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  7 ก.ค. 2564