ข้อมูลบุคลากร

 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม

ผู้บริหาร

1

2

3

ข้าราชการ

45

78

122

ช่วยราชการ

รวมข้าราชการ

46

80

126

พนักงานราชการ

2

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ครูอัตราจ้าง 

6

4

10

ครูชาวต่างประเทศ

-

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว 

16 

20 

ครูผู้ทรงคุณค่า

-

-

-

ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ

-

1

1

ครูพิเศษ

1

-

1

รวมบุคลากรทางการศึกษา

19

17

36

รวมทั้งสิ้น

65

97

162

                                                   ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  30 w.ย. 2566