ข้อมูลบุคลากร

 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม

ผู้บริหาร

4

-

4

ข้าราชการ

 44

86

 130

ช่วยราชการ

รวมข้าราชการ

48

87

135

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ครูอัตราจ้าง 

14 

18

ครูชาวต่างประเทศ

3

1

ลูกจ้างชั่วคราว 

15 

19 

ครูผู้ทรงคุณค่า

-

1

1

รวมบุคลากรทางการศึกษา

22

25

47

รวมทั้งสิ้น

70

112

182