ข้อมูลบุคลากร

 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม

ผู้บริหาร

2

3

5

ข้าราชการ

 41

84

125

ช่วยราชการ

รวมข้าราชการ

43

87

131

พนักงานราชการ

2

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ครูอัตราจ้าง 

6

7

13

ครูชาวต่างประเทศ

-

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว 

16 

20 

ครูผู้ทรงคุณค่า

-

-

-

ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ

-

2

2

ครูพิเศษ

1

-

1

รวมบุคลากรทางการศึกษา

23

16

39

รวมทั้งสิ้น

66

103

170

                                                   ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  2 มิ.ย. 2565