ข้อมูลบุคลากร

 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
 ข้าราชการ  44  79  123
      ช่วยราชการ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ครูอัตราจ้าง  14  20 
ครูชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว  15  19 
รวมทั้งสิ้น  69 103  172