รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562

 1. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 3. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเรียนประเภททั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 4. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเรียนประเภททั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


โปรดศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนน้ำพองศึกษาให้ชัดเจน อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-431-700 ต่อ 103 กลุ่มบริหารงานวิชาการ