รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563


 1.ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2563
 3. แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 4.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 5 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2563
 6. แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 


โปรดศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนน้ำพองศึกษาให้ชัดเจน 

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-431-700 ต่อ 103 กลุ่มบริหารงานวิชาการ หรือ 043-431701  งานสารบรรณ