เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชการ
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนน้ำพองศึกษา
Test Blueprint Onet 2563
 ปกแฟ้มสะสมผมงานครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
แบบฟอร์แผนจัดการเรียนรู้โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 รายงานการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
  แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
 แผนพัฒนาตนเอง ID Plan สำหรับครูผู้สอน
 ส่วนประกอบของบอร์ดและธีม นำเสนอวิชา IS
 ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1- 4 อาคาร 6
 E-Learning โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 เอกสารแนวจัดการเรียนรู้วิชา IS

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แบบอักษรไทยสารบรรณ
 คู่มือการใช้  Hardware และ Software  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
 คู่มือการใช้  Google Apps For Education  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
 เว็บไซต์ครู รุ่น 1
 เว็บไซต์ครู  รุ่น 2
 ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 4 อาคาร 6

 

เอกสารกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ


ต้วอย่างแบบสรุปผลการจัดโครงการ    
แบบฟอร์มสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
 OBEC Mail
  พิกัด GPS โรงเรียนน้ำพองศึกษา 16°42'09.2"N 102°51'14.6"E  16.702551, 102.854066 
  แผนผังแสดงอาคารสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 ระบบจัดทำข่าวสารน้ำพองศึกษา
 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกสถานในเวลาราชการ 
บันทึกข้อความขออนุญาตมาปฏิบัติราชการสาย 
บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา (ต้อง loin ด้วย เมลโรงเรียนน้ำพองศึกษา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 เครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างแถบ แพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 รายการจัดการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
  ปกแฟ้มสะสมผมงานครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)
 ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook)
  e-payslip System สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

 

เอกสารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป