ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 ปก-ปพ.5-61
 ตัวอย่างแแฟ้มสะสมผลงานครู
  ปกแฟ้มสะสมผมงานครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
  E-Money สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
 OBEC Mail
  พิกัด GPS โรงเรียนน้ำพองศึกษา 16°42'09.2"N 102°51'14.6"E  16.702551, 102.854066 
  แผนผังแสดงอาคารสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1- 4 ภาคเรียนที่ 1/2560  
 E-Learning โรงเรียนน้ำพองศึกษา
   ระบบจัดทำข่าวสารน้ำพองศึกษา

  รายงานการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
  แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
 แผนพัฒนาตนเอง ID Plan สำหรับครูผู้สอน
 ส่วนประกอบของบอร์ดและธีม นำเสนอวิชา IS
 แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
 ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร 2551
 ตัวอย่างหัวข้อสอบ โรงเรียนน้ำพองศึกษา  (กระดาษคำถาม)
 แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้โรงเรียนน้ำพองศึกษา ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

  บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกสถานในเวลาราชการ 

 บันทึกข้อความขออนุญาตมาปฏิบัติราชการสาย 
 บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา (ต้อง loin ด้วย เมลโรงเรียนน้ำพองศึกษา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  โปรดนำส่งที่คุณครูรัชฏา รอดปั้น
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  โปรดนำส่งที่คุณครูรัชฏา รอดปั้น
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ  
 โครงการหลักของโรงเรียนน้ำพองศึกษา
  แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) 
 ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 เครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตัวอย่างแถบ แพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แบบฟอร์มเขียนโครงการ 
 รายการจัดการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 แบบรายงานห้องเรียนสีขาว  

 ประกาศแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ทุกระดับชั้น  ข้อสอบยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม. 25
  แบบอักษรไทยสารบรรณ
  คู่มือการใช้  Hardware และ Software  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
  คู่มือการใช้  Google Apps For Education  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
  เว็บไซต์ครู รุ่น 1
  
เว็บไซต์ครู  รุ่น 2