เผยแพร่ผลงานทางวิชการชื่อเจ้าของผลงาน ผลงานทางวิชการ
 นางศุภมาศย์  ประจวบมอญ  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  ระบบจำนวนจริง
2 นางธิดารัตน์ ใจสุข การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3 นางสลักจิตร์  วงษ์ลา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้น (5 STEPs) สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชาอาเซียนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4 นายทองปาน  สีคงเพชร การพัฒนากิจกรรมการการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
5 นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมา การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Amazing Isaan รายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่5
6 นางนภารัตน์  จันทร์ไพรินทร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ที่จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค CIRC
7

นางสาวรุ้งตะวัน  สังฆทิพย์

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เพลง ประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
8

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น โดยใช้รูปแบบ Learning Together ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่สอดคล้องกับ SIAO Model