ประกาศรายชื่อประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมเขียนโปรแกรมควบคุม Lego Mindstorm Ev3
 ระบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมเขียนโปรแกรมควบคุม Lego Mindstorm Ev3 ระดับพื้นฐาน
 แบบรายงานห้องเรียนสีขาว

 ตัวอย่างแแฟ้มสะสมผลงานครู
 ปกแฟ้มสะสมผมงานครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนน้ำพองศึกษา (PDF)
ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 4 อาคาร 6
 โครงการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรฯ เพื่อนเลื่อน วฐ. ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 สายการสอน
 ตัวอย่างกำหนดการสอน
 เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)