แบบรายงานข้อมูลการเข้ารับการอบรม ไปราชการหรือรางวัลต่างๆที่ได้รับ
 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562
  ฐานข้อมูลกลาง สพฐ. (ฺฺBig Data)
 ลงทะเบียนนักเรียน สำหรับบัญชีผู้ใช้ Google app for Education น้ำพองศึกษา
 แบบรายงานห้องเรียนสีขาว

 ตัวอย่างแแฟ้มสะสมผลงานครู
 ปกแฟ้มสะสมผมงานครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 4 อาคาร 6
 เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)
 ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook)
 สรุปแบบสอบถาม  เรื่อง ความตระหนักของนักเรียนในการคัดแยกขยะสูู่ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนน้ําพองศึกษา
 สรุปแบบสอบถาม  เรื่อง ความตระหนักของครูและบุคลากรในการคัดแยกขยะสูู่ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนน้ําพองศึกษา