กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นายธัญญา  สามารถ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
       
       
       
  นายสุบรรณ์  คำภูมี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาไทย) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางวรางคนางค์  พลปรีชา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาไทย) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นายสุภชัย  แก้ววังชัย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาไทย) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางปุญญา  ดงใหญ่
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาไทย)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวจุภาพรณ์  ชีกว้าง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. (ภาษาไทย) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวจิตรนาถ เพชรรั่ว
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
                  ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
E-mail :
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
      นางวรัญญาภรณ์  สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (ภาษาไทย) 
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
      นางสาวนิภาพร กันยาวงศ์
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  
E-mail :
เว็บไซต์ /สื่อ ICT