กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางนพมาศ  ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (สถิติประยุกต์)
                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
   
       
   นายสมศักดิ์  อ้วนสาเล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)
                ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : gg.gg/somsak61
  นางเพ็ญนภา  กองเพชร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (คณิตศาสตร์)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT  
       
  นางพีรภาร์  ภูมิช่วง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)          
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
  นายชยพล  อุดมผล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)               
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางรดาวัลย์  น้อยเสนา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)
                 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /
สื่อ ICT  
  นางลออ  บัวใหญ่รักษา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
                 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT  
       
      นางสาวคูณโสภา  พลรัตน์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)
                 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT  
       
  นายสมคิด  หนองผือ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)                
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
  นางรัญชิดา  แสงวงศ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา)                
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT  
       
       
  นางสาวกุลนันท์  กลิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
                 ค.ม.  (คณิตศาสตร์ศึกษา)    
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /
  นางสาวยลลดา ทำมาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา                 
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT  
       
   นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา  คศ.บ. (คณิตศาสตร์ศึกษา)       
E-mail : 
เว็บไซต์  /
  นายภาคภูมิ  แซงบุญเรือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
E-mail : 
เว็บไซต์  /
       
   นายปรเมศ  กงอินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์ศึกษา)  
E-mail : 
เว็บไซต์  /
  นางสาวจิราภรณ์  วงษ์กันยา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (คณิตศาสตร์)
                  ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
E-mail : 
เว็บไซต์  /
       
   นางสาวอลิษา  พิลาดา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  
E-mail :  
เว็บไซต์ /