1. นายกิตติ คำแก่นคูณ                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา
2. นายสถาน มาตย์ภูธร                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. พ.ต.ท.ประดับ อ่อนตาแสง                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางจิราภรณ์ ชาดี                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายทองพูน พงษ์ศรีหดุลชัย                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายทองสิทธิ์ กิติราช                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายกัณต์พงศ์ คุณาฐิตวัฒน์                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายมนัส แก้วจันทร์                                      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
9. นางสาวศิรประภา เต็มธนกิจไพศาล               กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.นายรณชัย ทรนงค์                                     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
11.นายคมกฤช บุษราคัม                                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
12. พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
13. นายภูวดล พิทยาวัฒนชัย                            กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
14. นายสุนทร กองเพชร                                   กรรมการผู้แทนครู
15. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร                          เลขานุการ