1. นายกิตติ คำแก่นคูณ                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                                                             2. นายคมกฤช บุษราคัม                           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
                                                                                             3. นายสุนทร กองเพชร                            กรรมการผู้แทนครู
                                                                                             4. นางสาวศิรประภา เต็มธนกิจไพศาล         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
                                                                                             5. นายมนัส แก้วจันทร์                             กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
                                                                                             6. นายรณชัย ทรนงค์                              กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
                                                                                             7. พระราชปริยัติโสภณ                            กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
                                                                                             8. นายภูวดล พิทยาวัฒนชัย                      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
                                                                                             9. นายสถาน มาตย์ภูธร                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
                                                                                             10.พ.ต.ท.ประดับ อ่อนตาแสง                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                             11.นางจิราภรณ์ ชาดี                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                             12.นายทองพูน พงษ์ศรีหดุลชัย                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                             13.นายทองสิทธิ์ กิติราช                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                             14.นายประวัติ เกษมสุข                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                             15.นายสวัสดิ์ แก้วชนะ                             กรรมการและเลขานุการ