กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


 

นางพัชรินทร์  สุขสร้อย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
นางกาญจนา  พงษ์ศรีหดุลชัย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาไทย) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นางสาวสุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 
                 ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
  นายสมศักดิ์  แก่นณรงค์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วุฒิการศึกษา วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)               
 E-mail : 
เว็บไซต์  : 
  นางสาวฉัตรธิดา  พูลทจิต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วุฒิการศึกษา คอ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)             
 E-mail : 
เว็บไซต์  :