กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

นางพัชรินทร์  สุขสร้อย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
นางกาญจนา  พงษ์ศรีหดุลชัย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาไทย) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นางสาวสุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 
                 ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
  นายสมศักดิ์  แก่นณรงค์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  :  http://gg.gg/ kruphathrawut2559
  นายชัยนันท์  คำหลาย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
                 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์   http://gg.gg//chainan
       
นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  :  www.ruangsit.net
  นางสาวอมรรัตน์ จุมพล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  : MyIMMY Training
       
นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  / เปิดประตูสู่คอมพิวเตอร์น่ารู้น่าเรียน
นายโยธิน  ธีระนันท์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
                 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  :  http://202.129.54.77/lms/
       
นางธิดารัตน์  ใจสุข
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : บทเรียนบนเครือข่ายครูธิดารัตน์
นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
นายวรวุฒิ  กกขุนทด
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  : http://www.kruworawut.com/
           เว็บไซต์ครูวรวุฒิ
 นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วุฒิการศึกษา วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)               
 E-mail : 
เว็บไซต์  : 
       
  นางสาวฉัตรธิดา  พูลทจิต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วุฒิการศึกษา คอ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)             
 E-mail : 
เว็บไซต์  :