กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

   นางสาวจิรภรณ์  สีปากนา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

     นายเกรียงศักดิ์   เหล่าภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  นางสาวศุกล      ชาญยุทธ หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
     
สำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  นางสาวศุกล      ชาญยุทธ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  นางสาววัลยา     ดวงใจ เจ้าหน้าที่
  นางวรัญญาภรณ์ สงวนทรัพย์ เจ้าหน้าที่
  นางสาววนิชยา   จันทร์หนองคู เจ้าหน้าที่
  นายสืบพงษ์       ดาทุมมา เจ้าหน้าที่
  นางสาวผกามาศ    เยาวเรศ เจ้าหน้าที่
  นายภาคภูมิ      แซงบุญเรือง เจ้าหน้าที่
  นายณรงค์ศิลป์   ทองโคตร เจ้าหน้าที่
  นายรักเกียรติ    วิลัยเลิศ  เจ้าหน้าที่
  นางสาวเสาวภา   แก้วแก่นคูณ เลขานุการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน