เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชการ


ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Update 20-5-64
แผนการจัดการเรียนรู้ Update 20-5-64
Test Blueprint Onet 2563
 ปกแฟ้มสะสมผมงานครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
แบบฟอร์แผนจัดการเรียนรู้โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
 แผนพัฒนาตนเอง ID Plan สำหรับครูผู้สอน
 ส่วนประกอบของบอร์ดและธีม นำเสนอวิชา IS
 E-Learning โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 เอกสารแนวจัดการเรียนรู้วิชา IS
 PLC น้ำพองศึกษา

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แบบอักษรไทยสารบรรณ
 คู่มือการใช้  Hardware และ Software  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
 คู่มือการใช้  Google Apps For Education  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
 เว็บไซต์ครู รุ่น 1
 เว็บไซต์ครู  รุ่น 2

 

เอกสารกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ


 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์   โรงเรียนน้ำพองศึกษา ปีการศึกษา  2564
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มเขียนโครงการ 2566
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง  
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
 OBEC Mail
  พิกัด GPS โรงเรียนน้ำพองศึกษา 16°42'09.2"N 102°51'14.6"E  16.702551, 102.854066 
  แผนผังแสดงอาคารสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
บันทึกข้อความ  แจ้งซ่อม
 ใบสั่งจ้าง/ใบส่งมอบงาน
 ใบสั่งซื้อ
 แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ/จ้างพัสดุ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
เครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างแถบ แพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ปกแฟ้มสะสมผมงานครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา
  e-payslip System สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

 

เอกสารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
 
สำเนาของ แบบประเมินSDQฉบับนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 สำเนาของ  แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมิน โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 สำเนาของ แบบประเมินSDQฉบับผู้ปกครอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 แบบบันทึกประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ)


 
     หากท่านมีข้อสังสัยในเกี่ยวกับ SDQ  โปดติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูศุกล  ชาญยุทธ  โทร.088-991-5515เอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป