กลุ่มบริหารงานบุคคล

   นางสาวอัจฉรา  สอนโว     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  นางศิริเพ็ญ   แม้นดินแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  นางสาวรจนา  วงษ์ดรมา      หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  นางสาวจุภาพรณ์  ชีกว้าง หัวหน้าสำนักงานงานสารบรรณ
     
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  นางสาวรจนา  วงษ์ดรมา        หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  นางสาวชลธิชา   ภูบรม   เจ้าหน้าที่งานบุคคล
  นางสาวยลลดา   ทำมาน เจ้าหน้าที่งานบุคคล
  นายปรเมศ     กงอินทร์ เจ้าหน้าที่งานบุคคล
  นางสาวรุ่งทิวา   มูลสาระ เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล
     
งานสำนักงานสารบรรณ
  นางสาวจุภาพรณ์    ชีกว้าง หัวหน้าสำนักงานงานสารบรรณ    
  นางสาวเจษฎาภรณ์   ต้องเดช เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  นางสาวอภิญญา   ปัญญาวิบูลย์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  นางสาวชมพูนุช   ประสงค์ศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  นางสาวอมราวดี    พบวงษา เลขานุการงานสารบรรณ