กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (ดนตรีสากล) 
       ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
       
    นายเกรียงศักดิ์  เหล่าภักดี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
 นายสุวิทย์ กูดอั้ว
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นายวิทยา เอื้อการ
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ศิลปะศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวกศินันท์ วิทยานนท์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ดนตรีศึกษา
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
  นางสาวช่อมณี  แซ่มอ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วุฒิการศึกษา ศป.บ (ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง)
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
  นางสาววนิชยา   จันทร์หนองคู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT