กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  นายสุวิทย์ กูดอั้ว
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
นายสมเกียรติ  ศรีคำมุง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (บรรณารักษ์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
       
    นายเกรียงศักดิ์  เหล่าภักดี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
 นางสาวกศินันท์ วิทยานนท์
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  
E-mail : 
เว็บไซต์  /สื่อ ICT
 
       
  นายวิทยา เอื้อการ
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (ดนตรีสากล) 
       ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ศิลปะศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางจินตนา  นาธงชัย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  ศ.บ. (นาฎศิป์ไทย) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นายภูมินทร์    พิทยาวัฒนชัย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (ดนตรีสากล) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวโชติมา   ณิยกูล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
นายนภัสกรณ์  ชิณศรี  
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
นายสุรชัย  ทองนุช
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT