กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนภารัตน์  จันทร์ไพรินทร์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
       
นางสุวพิชญ์  ปิ่นเมือง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   นางสาวอาณารัฐ กกกนทา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
           กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางปิยนุช  เที่ยงสงค์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวรุ้งตะวัน  สังฆทิพย์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
       ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวจันทร์นภา  ชาธรรมา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการวพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กษ.บ. (ภาษาต่างประเทศ)
               ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวเสาวภา  แก้นแก่นคูณ
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (การสอนภาษาญี่ปุ่น) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวรจนา  วงษ์ดรมา
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวศิริประภา  บุญวงศ์
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวเจษฎาภรณ์  ต้องเดช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นายวิวรรธน์  บุษราคัม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วุฒิการศึกษา   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวชลธิชา  ภูบรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-mail : 
เว็บไซต์ /
       
  นางสาววันวิสาข์ ปานซะเล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวภิรมย์มาส  เผ่ากันทะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาจีน) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
      นางสาวชมพูนุช  ประสงค์ศิลป์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT