1. นายมนัส    แก้วจันทร์            นายกสมาคม 
2. ว่าที่ ร.ต.พิจิตร  ราชบุตร   อุปนายกสมาคม คนที่ 1 
3. นางฐิติกัญจน์    เโภคาพานิชย์     อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นางสมพร  โลหะมาตย์       อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นายชนะ เย็นสบาย     กรรมการ
6. นายวิษณุ  แซ่คู  กรรมการ
7.นางสาวฉัทธนา  ทรนงค์  กรรมการ
8. นางนันทนา  วจรัสแผ้ว   กรรมการ
9. นายศิวดล    ศิริรักษ์ กรรมการ
10. ร.ต.ต.สุธรรม ธาตุบุรมย์ นายทะเบียน
11. นายสายันต์  สนทอง  สวัสดิการ
12. นางสาวฉวีวรรณ   รัตนปัญญา  ประชาสัมพันธ์
13. นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว  เหรัญญิก
14. นายวิสาคร    เศษรักษา  ปฏิคม 
15. นางสาวจานุสรณ์    บริบูรณ์วัฒน์  เลขาธิการ