1. นายฉัตรชัย    โลหะมาตย์           นายกสมาคม 
2.ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  อุปนายกสมาคม คนที่ 1 
3. นางสาวศิรประภา   เต็มธนกิจไพศาล   อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายนิธิศ  พรสุวรรณ     อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นายอภิวัตร  นิราศสูงเนิน    กรรมการ
6. พ.ต.อ.แดนไพร แก้วเวหล กรรมการ
7.นายพินิจ สร้อยคำ กรรมการ
8. นายวิญโย วงษา     กรรมการ
9. นายทับทิม  เบ้าบัวเงิน   กรรมการ
10. นายสุพันธ์ทอง กุลดา กรรมการ
11. ร.ต.ต.สถิตย์ ดวงหัสดี   กรรมการ
12. นายสนอง  แสงสุรินทร์   กรรมการ
13. นางไสว   ภักดิ์ศรีแพง     นายทะเบียน  
14. นายเกรียงศักดิ์  เหล่าภักดี     ผู้ช่วยนายทะเบียน 
 15. นางอภิรดี นิราศสูงเนิน สวัสดิการ 
16. นายอาคม เชิดจอหอ ผู้ช่วยสวัสดิการ 
17. นางนงนุช พูลลาภ เหรัญญิก 
18. นายโรม  ทองเมือง ผู้ช่วยเหรัญญิก
19. นางศิริรัตน์ เจือสกุล  ปฏิคม 
 20. นางสุรัลชนา  คำหลอด  ผู้ช่วยปฏิคม
 21. นางสาวนิตยา อุดมผล  ประชาสัมพันธ์
 22. นายรณชัย ทรนงค์   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 23. นายน้ำเพชร  กล้าหาญ  เลขาธิการ 
 24. นายนรินทร์  ทรงอาจ ผู้ช่วยเลขาธิการ
25. นางพัชรินทร์  สุขสร้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ