กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 

นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ฟิสิกส์) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT

 

   
       
   นางสาวประไพ สาคร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (เคมี-ชีววิทยา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางไขศรีวิไล ยอดเสนีย์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เคมี) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นายสุนทร กองเพชร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายนรินทร์ ทรงอาจ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางกาญดา วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (เคมี - ชีววิทยา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสายฝน เกษมสุข
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.  (เคมี) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
นายวิชาญ รัฐธนะวิทย์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
นางรัชฎา รอดปั้น
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
นางนันทนา จรัสแผ้ว
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (เคมี) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
นางพิศมัย แก้ววังชัย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นายปรมินทร์ น้อยเสนา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางพัทธวรรณ นาเสงี่ยม
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เคมี) 
ศษ.ม การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสุธรรมา  ชาปู่
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (เคมี)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
 

นายวิสาคร เศษรักษา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ฟิสิกส์) 
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT

       
  นางสาวแววธิดา เกตุดาว
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายชายธวัช แสงวงศ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
นางสาวรุ่งทิวา มูลสาระ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
นายชโลธร สาระผล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ.(เคมี) 
                 วท.ม. (เคมีสำหรับครู)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางภนาวรรณ์ สามารถ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวพัทจารี เทียบแสน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา    วท.บ.(เคมี) 
                   วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาลินี  สัจจะเขตต์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (การสอนชีววิทยา) 
                 กศ.ม (การบริหารการศึกษา
E-mail :
เว็บไซต์ /
  นางสาวอภัสรินทร์ หลานวงษ์
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เคมี) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางพิชญา มาตย์ภูธร
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เคมี) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายทวีเกียรติ สัญจรดี
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (เคมี - ชีววิทยา) 
วท.ม (ชีววิทยา : พันธุศาสาตร์)
E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นายวิเชียร ศรีลาพัฒน์
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
ส.อ.หญิงปิยวรรณ บุญตอง
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
นางสาวอภิญญา ปัญญาวิบูลย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
E-mail :  
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวศรัณย์ธร  อินทศิริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา   ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา
                  เอกเดี่ยวชีววิทยา
E-mail :  
เว็บไซต์ /
       
  นางสาวพนิดา คงเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ชีววิทยา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางสาวจิราพร ดาบุตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ชีววิทยา) 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
นางสาวเจนจิรา  ศรีโนนยาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
E-mail :  
เว็บไซต์ /
  นางสาวอลิษา  พิลาดา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา   ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
E-mail :  
เว็บไซต์ /