กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

นายชโลธร สาระผล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา  วท.บ.(เคมี) 
                 วท.ม. (เคมีสำหรับครู)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT

 

 

 

   
       
นางพิศมัย แก้ววังชัย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   ส.อ.หญิงปิยวรรณ บุญตอง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-mail
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
       
       
นางสาวเจนจิรา  ศรีโนนยาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
E-mail :  
เว็บไซต์ /
   
       
   นายสุนทร กองเพชร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายชายธวัช แสงวงศ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ฟิสิกส์) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นายวิชาญ รัฐธนะวิทย์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
นางสาวแววธิดา เกตุดาว
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
นายวิสาคร เศษรักษา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ฟิสิกส์) 
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางภนาวรรณ์ สามารถ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
นางสาวรุ่งทิวา มูลสาระ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ฟิสิกส์) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
       
  นางสุธรรมา  ชาปู่
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (เคมี)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
  นางพัทธวรรณ นาเสงี่ยม
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เคมี) 
ศษ.ม การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวนฤมล  สุวรรณเพ็ง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่่ยวเคมี)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
E-mail : wararat.c3@nps.
นางพิชญา มาตย์ภูธร
ตำแหน่ง ครู  
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เคมี) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
  นางสาวคนึงนิตย์ ทนทาน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา    วท.บ.(เคมี) 
                   ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
E-mail : 
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
       
นางสาวอภัสรินทร์ หลานวงษ์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เคมี) 
                  วท.ม. (เคมีศึกษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
  นางกาญดา วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (เคมี - ชีววิทยา) 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   
       
  นางรัชฎา รอดปั้น
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
นายทวีเกียรติ สัญจรดี
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (การสอนมัธยมศึกษา วิชาเอกเคมี - ชีววิทยา) 
วท.ม (ชีววิทยา : อณูพัธุศาสตร์)
E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT   google class room 
       
นางสาลินี  สัจจะเขตต์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (การสอนชีววิทยา) 
                 กศ.ม (การบริหารการศึกษา
E-mail :
เว็บไซต์ /
  นางสาวศรัณย์ธร  อินทศิริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา   ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา
                  เอกเดี่ยวชีววิทยา
E-mail :  
เว็บไซต์ /
       
  นายณรงค์ศิลป์  ทองโคตร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. (ชีววิทยา) 
E-mail :  
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
   นางสาวจิราพร ดาบุตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ชีววิทยา) 
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ /สื่อ ICT
       
   นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  :  google site 
 

นายชัยนันท์  คำหลาย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
                 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์   http://gg.gg//chainan

       
  นายโยธิน  ธีระนันท์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
                 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  :  http://202.129.54.77/lms/
  นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  / เปิดประตูสู่คอมพิวเตอร์น่ารู้น่าเรียน
       
  นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  :  google site PA
              www.ruangsit.net
  นางอมรรัตน์ พรหมพื้น
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  : MyIMMY Training
       
  นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
เว็บไซต์  :  google site
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสาวธิดารัตน์  ไชยโพธิ์คำ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : บทเรียนบนเครือข่ายครูธิดารัตน์