English Camp

English Camp

วันที่ 10 ก.พ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ หัวหน้ากลุ่...

Readmore..

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหมายให้นายไกรยร...

Readmore..

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

แนะแนวเข้าเรียนต่อ น.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา มอบหม...

Readmore..