คณะกรรมการมูลนิธิน้ำพองศึกษา


                                                                                          1. นายทองพูล สังแก้ว        ประธานกรรมการมูลนิธิ 
                                                                                          2. นายสวัสดิ์ แก้วชนะ         รองประธาน   
                                                                                          3. นางเจริญศรี เสนจันทร์     รองประธาน 
                                                                                          4. นายเคน อีศาสตร์            กรรมการ 
                                                                                          5. นายวิเชียร กลุ่มจอหอ      กรรมการ 
                                                                                          6. นายโชคชัย ชุมแวงวาปี    กรรมการ 
                                                                                          7. นางนุรดี ตันติยาสวัสดิกุล  กรรมการ 
                                                                                          8. นางรุจิรา ยศวงษ์             กรรมการ
                                                                                          9. นายโสภี    จุมพล            กรรมการและนายทะเบียน 
                                                                                          10. นายวรศักดิ์ มาตรา         กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน                                                                                                                                                                            11. นายอาคม เชิดจอหอ      กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
                                                                                          12. นายเดี่ยว อ่างสุพรรณ     กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
                                                                                          13. นางอาภรณ์ อวนศรี        กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
                                                                                          14. นายธนภูมิ เหล่าลาภะ     กรรมการและเหรัญญิก
                                                                                          15. นางนงนุช พูลลาภ กรรม การและผู้ช่วยเหรัญญิก
                                                                                          16. นางพัชรินทร์ สุขสร้อย   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
                                                                                          17. นายน้ำเพชร กล้าหาญ   กรรมการและเลขานุการ
                                                                                          18. นางพัฒนาพร ศรีโปฏก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                                                                                          19. นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ