คณะกรรมการมูลนิธิน้ำพองศึกษา


                                                                                          1. นายทองพูล สังแก้ว                  ประธานกรรมการมูลนิธิ 
                                                                                          2. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร  ราชบุตร          รองประธาน   
                                                                                          3. นายน้ำเพชร   กล้าหาญ             รองประธาน 
                                                                                          4. นางนุรดี  ตันติยาสวัสดิกุล           กรรมการ 
                                                                                          5. นางรุจิรา   ยศวงศ์                     กรรมการ 
                                                                                          6. นางนันทนา  จรัสแผ้ว                 กรรมการ                                                                                                                                                                                                7. นายสุนทร  กองเพชร                 กรรมการ
                                                                                          8. นายนรินทร์  ทรงอาจ                กรรมการ                                                                                                                                                                                                  9. นายอาคม เชิดจอหอ               ประชาสัมพันธ์ 
                                                                                          10. นางสมฤดี  อุดมโคตร              นายทะเบียน
                                                                                          11. นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา        ผู์ช่วยนายทะเบียน
                                                                                          12. นายประยูร   จุลม่วง                เหรัญญิก
                                                                                          13. นางสาวรุ่งทิวา  มูลสาระ           ช่วยเหรัญญิก
                                                                                          14. นางสาวจานุสรณ์  บริบูรณ์วัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                          15. นางพัฒนาพร ศรีโปฏก            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                                                                                          16. นางสาวช่อมณี  แซ่ม่อ              เจ้าหน้าที่