PDF พิมพ์ อีเมล

 107/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิ.ย. - ก.ย. 60)
 62/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เม.ย. - พ.ค. 60)
 46/2560คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2560
 337/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ม.ค. - มี.ค. 60)
 267/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ต.ค. - พ.ย. 59)
 66/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ 
 44/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 1, 4 2559
 393/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พ.ย. 2558 - มีนาคม 2559
 391/2558 แแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 375/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5
 374/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม  2558

 170/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิถุนายน - กันยายน 2558
)
 131/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558)
 97/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558
 342/2557 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เืดือน ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558

 ประกาศสหวิทยาเขต พระธาตุขามแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ pre O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปึการศึกษา 2557
 310/2557  เรื่อง  แต่งตั้งบุคลกรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ตุลาคม 2557
 259/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเยี่มบ้านนักเรียนปีการศึกษา  2557
 135/2557  เรื่อง  แต่งตั้งบุคลกรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน มิถุนายน  - ตุลาคม 2557
 122/2557  เรื่อง  แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน  ประจำปีการศึกษา  2557
 67/2557  เรื่อง  แต่งตั้งบุคลการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน เมษายน  - พฤษภาคม 2557
 61/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2557
 429/256  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2556
 403/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามโครงการโรงเรียมาตรฐานสากล
 389/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน  พฤศจิกายน  2556 - มีนาคม  2557
 342/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5
 207/2556 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นผู้นำICT ประจำปีการศึกษา  2556 
 168/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา  ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา  2556
 160/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2556
 154/2556  เรื่อง  แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่  และยุวกาชาด  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556
 146/2556 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายงินโครงการสนับสนนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

 123/2556 เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2556
 121/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2556
 199/2556 เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้้นและครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ประจำปึการศึกษา 2556 
 95/2556 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน - ตุลาคม  2556

 60/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนืนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา  2556
 39/2555 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 2556