คำสั่ง/ประกาศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา     

 131/2562 เรื่อง แต่งตั้งแต่งบุคลากรทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ มิ.ย. - ก.ย. 25562
 117/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2562
 111/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 75/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เม.ย. - พ.ค. 2562
 70/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      และชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 320/2561 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ต.ค.-พ.ย.61)
 322/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 แนวปฏิบัติการเปลี่ยนผลการเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 158/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว

 129/2561 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิ.ย.-ก.ย.61)
90/2561 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เม.ย - พ.ค.61)
 49/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2561
340/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
319/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ธ.ค. 60- มี.ค.61)
107/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิ.ย. - ก.ย. 60)
62/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เม.ย. - พ.ค. 60)
46/2560คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2560
337/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ม.ค. - มี.ค. 60)
267/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ต.ค. - พ.ย. 59)
66/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ 
44/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 1, 4 2559
393/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พ.ย. 2558 - มีนาคม 2559
391/2558 แแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
375/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5
374/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม  2558
170/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิถุนายน - กันยายน 2558)