คำสั่ง/ประกาศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา     

 165/2567  เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2567
 149/2567 เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจำชั้น ปีการศึกษา 2567
 92/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป 2567
 36/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม. 1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 2567
 ประกาศ สพม.ขอนแก่น เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
 418/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน ธ.ค. 66 - ก.พ.67
 353/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน ต.ค. - พ.ย 66
 154/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน มิ.ย. - ก.ย 66
 137/2566  เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2566
 125/2566  เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับฯ ปีการศึกษา 2566
 
122/2566  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานบริหารโรงเรียน  ปีการศึกษา  2566
 118/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน พ.ค. 66
 67/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน มี.ค. 66 - เม.ย 66
 300/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน ธ.ค. 65 - ก.พ. 66
 254/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน ต.ค.- ก.ย. 65
 147/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน ส.ค.- ก.ย. 65
 105/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 65 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 69/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา  2565  [doc]
 67/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ –เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 64/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับฯ ปีการศึกษา 2565
 60/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
 56/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน พ.ค. 65
 49/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564
24/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนน้ำพองศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ปีการศึกษา 2565
14/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์  ประจำปีการศึกษา 2565
149/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ –เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 181/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน ธ.ค. 64
 
1ุ46/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานบริหารโรงเรียน 2564 [doc]
 125/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน ต.ค. 64
 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เดือน ก.ค. 64
 102/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 100/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เม.ย. - พ.ค. 64
76/2564 เรื่อง   แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
71/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ปีการศึกษา 2564
 70/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เม.ย. - พ.ค. 64
 69/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
 54/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  เม.ย. - พ.ค. 64
 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ
 44/2564/เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563
 11 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 4/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
 ประกาศโรงเรียนน้ำพองศึกษา เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษฯ 14 - 15 มกราคม 2564 
 252/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  ม.ค. - มี.ค. 64
 235/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติเวรประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ภาคเรียนที่ 2/2563
 234/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 215/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 209/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ   พ.ย. - ธ.ค. 63
 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  (แก้ไขเพิ่มเติม)  ก.ย. - ต.ค. 63
 149/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
101/2563 เรื่อง 101 /2563 เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานบริหารโรงเรียน  2563
 91/2563 เรื่อง   แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจ้าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 80/2563 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา ปีการศึกษา  2563 ฯ
 76/2563 เรื่อง   แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 70 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา  ปีการศึกษา 2563
 69 / 2563เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563
 68/2563  เรื่อง แต่งตั้งแต่งบุคลากรทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พ.ค. - มิ.ย.  2563  
 55/2563  เรื่อง แต่งตั้งแต่งบุคลากรทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2563  
 50/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563 
 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งแต่งบุคลากรทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2563 

 46/25563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 378/25562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 333/2562 เรื่อง แต่งตั้งแต่งบุคลากรทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ธ.ค. 2562-  มี.ค. 25563
 227/2562 เรื่อง แต่งตั้งแต่งบุคลากรทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ต.ค. - พ.ย. 25562
 131/2562 เรื่อง แต่งตั้งแต่งบุคลากรทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ มิ.ย. - ก.ย. 25562
 117/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2562
 111/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 75/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เม.ย. - พ.ค. 2562
 70/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      และชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 320/2561 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ต.ค.-พ.ย.61)
 322/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 แนวปฏิบัติการเปลี่ยนผลการเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 158/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว

 129/2561 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิ.ย.-ก.ย.61)
90/2561 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เม.ย - พ.ค.61)
 49/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2561
340/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
319/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ธ.ค. 60- มี.ค.61)
107/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิ.ย. - ก.ย. 60)
62/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เม.ย. - พ.ค. 60)
46/2560คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2560
337/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ม.ค. - มี.ค. 60)
267/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ต.ค. - พ.ย. 59)
66/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ 
44/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 1, 4 2559
393/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พ.ย. 2558 - มีนาคม 2559
391/2558 แแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
375/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5
374/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม  2558
170/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิถุนายน - กันยายน 2558)