คำสั่ง/ประกาศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา     
340/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
319/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ธ.ค. 60- มี.ค.61)
107/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิ.ย. - ก.ย. 60)
62/2560 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เม.ย. - พ.ค. 60)
46/2560คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2560
337/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ม.ค. - มี.ค. 60)
267/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ต.ค. - พ.ย. 59)
66/2559 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ 
44/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 1, 4 2559
393/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พ.ย. 2558 - มีนาคม 2559
391/2558 แแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
375/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5
374/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม  2558
170/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิถุนายน - กันยายน 2558)