ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 900 หมู่ 10      ตำบลวังชัย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่  35 ไร่ 3 งาน  41  ตารางวา  พ.ศ. 2509 เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ที่วัดป่ามหาวันวิหารมี นายวิทวัส  แสงชาติ  ศึกษาธิการ  อำเภอน้ำพอง รักษาการตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนในที่ดินหน้าวัดป่ามหาวันวิหารจำนวน 1 หลัง     เดิมชื่อ “โรงเรียน น้ำพอง (มัธยมวิสามัญ)” สังกัดโรงเรียนส่วนภูมิภาค กองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี  นายสมนึก อุปาละ เป็นครูใหญ่
ปัจจุบันมี ว่าที่ร้อยตรี  พิจิตรราชบุตร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา