วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยงานสาระการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองหรือ IS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ครูผู้สอนปีการศึกษา 2567
เพื่อพัฒนาครูให้มีความเข้าใจในรายวิชา สามารถปรับเแนวทาง เทคนิคและวิธีการ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ให้ตรงตามบริบทของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 140 คน กิจกรรมดังกล่าว
ได้เกียรติอย่างสูงยิ่งจากว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษษ เป็นประธาน
กล่าวเปิดกิจกรรมอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ปรึกษา ที่นักเรียนได้รับรางวัลในการประกวด
ผลงานนวัตกรรม ในปีการศึกษา 2567 กิจกรรมอบรมในครั้งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ภาสกร ภาคอัต
ดร.เจตนิพิฐ แท่งทอง และคุณครูนาคิด สัจจะเขตต์ เป็นวิทยากรบรรยายและดำเนินกิจกรรมตลอดงาน
ภาพ : งานโสตฯ

 

สงกรานต์ 2567

สงกรานต์ 2567

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน...

Readmore..

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษ...

Readmore..

อบรมครู IS

อบรมครู IS

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยงานสาระการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือ IS จัดอบรม...

Readmore..