งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนมีสิทธิ์จำนวน176 คน แบ่งเป็น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 73 คน
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 86 คน โดยนักเรียนได้รับจัดสรร คนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264,000 บาท

สงกรานต์ 2567

สงกรานต์ 2567

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน...

Readmore..

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษ...

Readmore..

อบรมครู IS

อบรมครู IS

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยงานสาระการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือ IS จัดอบรม...

Readmore..