งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนมีสิทธิ์จำนวน176 คน แบ่งเป็น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 73 คน
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 86 คน โดยนักเรียนได้รับจัดสรร คนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264,000 บาท

ประเมินห้องเรียนสีขาว

ประเมินห้องเรียนสีขาว

วันที่ 17 มี.ค. 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอ...

Readmore..

ปัจฉิมนิเทศ 2565

ปัจฉิมนิเทศ 2565

งานแนะแนว โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมั...

Readmore..

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน

งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนภาคเรีย...

Readmore..