วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
และเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของโรงเรียนที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ และยังจัดให้มีกิจกรรมประกวดวาดภาพ
การออแบบโปสเตอร์  การประกวดภาพยนต์สั้นในหัวข้อ "แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง"
และการแข่งขันตอบปัญหา โดยได้เกียรติอย่างสูงจากรองผู้อำนวยธนภูมิ เหล่าลาภะ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563

วันที่ 13-18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรร...

Readmore..

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรร...

Readmore..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริการ คณะครูบุ...

Readmore..