4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของ
สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563  ใน 4 เรื่อง คือ 1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2. การส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข  3. การส่งเสริมเด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งบันข่าวปลอม (Fake news) 
4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงการกลั่นแกล้ง (Bully)  ในการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว
มีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณสนามกีฬา
โรงเรียนน้ำพองศึกษา 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษานำคณะผู้บริการ คณะครูบุ...

Readmore..

กิจกรรมไหว้ครู 2563

กิจกรรมไหว้ครู 2563

23 - 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยมีผู้อำนวยการสมนึก ทองคำผู้อำนว...

Readmore..

nampongsuksa minimarathon 2020

nampongsuksa minimarathon 2020

16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมก...

Readmore..