7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุม 50 ปีน้ำพองศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นกล้าประชาธิปไตย ปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญ ของสิทธิ
ในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ในการใช้สิทธิ์เลือกประธานนักเรียน