11 มกราคม 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษา รับการนิเทศ ติดตามแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษา
และแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จากผู้แทนและ
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25