25 ธันวาคม 2561 ผู้แทนธนาคารออมสิน สาขาน้ำพอง มอบรางวัล "ออมดี" (รางวัลที่ 3) ในการประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม
ระดับประเทศ ประจำปี 2561