วันที่ 1 กรกฏาคม 2561  กองลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนำลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  และได้มีการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวชาด  ของยุวการชาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา