5 มิถุนายน 2561  รองผูอำนวยการฯ อิสระ เวียงสมุทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี (ผลการเรียนเฉลียเป็นอับดับที่ 1 ของชั้นและอันดับที่ 1 ของและแผนการเรียน)
ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 
ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นอับดับที่ 1