วันที่ 13 กันยายน 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น และ นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขตน้ำพองกระนวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหสวิทยาเขต จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2
โดยมี ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการจาก
สพม.ขอนแก่น เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย