วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะทำงานโครงการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณและโคดดิ้ง
เพื่ออัจฉริยะวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน ของ สพฐ นำโดย ดร.กาญจุลี ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
และคณะ เข้าเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ซึ่งโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์การงานอาชีพ คณิตศาตร์และคอมพิวเตอร์
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยมีว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะผู้บริหาร และคณะครูในโครงการร่วมให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมในโรงเรียนต่อไป
[คลิปนำเสนอโครงการ]