วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
มอบหมายให้ งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ครูที่ปรึกษาชมรมฯ นำนักเรียนแกนนำ จัดกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก 2565" ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง
สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง คณะกรรมการนักเรียน ลูกเสือต้านยาเสพติด นักเรียนจิตอาสา และนักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรมต่อต้านการสูบบุหรี่
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษเเละอันตรายของบุหรี่หน้าเสาธง เเละเดินรณรงค์รอบโรงเรียน ชุมช
น สถานที่ราชการ เพื่อให้นักเรียน บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงโทษเเละอันตรายของการสูบบุหรี่

ข่าว/ภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE