วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีประดับปลอกแขน
มอบหมายงานสภานักเรียน และกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ในการเข้ารับตำแหน่งการเป็นนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรม การส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565 ที่หมดวาระการทำงาน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ณ เวทีกิจกรรมหน้าเสาธง