วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
จากตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา รุ่นที่ 12 นำโดยคุณครูนพมาศ ศรีเชียงสา คุณไพรัตน์ ศรีเชียงสา คุณพรรัศมิ์ ตุลฉัตร
คุณนิรมล แสงดารา คุณสมพร โลหะมาตย์ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนศิษย์รุ่นปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เปราะบางทางครอบครัว
และมีความประพฤติดี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียน เป็นจำนวน 15,000 บาท