วันที่ 15 พ.ค. 2566 คณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อให้นักเรีนรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีความสมัคสมานสามัคี ผ่านกิจกรรมฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักเรียน