วันที่ 17 มี.ค. 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะผู้บริหารและคณะครู ได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565
โดยคณะกรรมการการประเมิน ประกอบด้วย 1. นางพัชริทร์ ไชยสมบัติ (ประธานคณะกรรมการฯ) 2. นายสมดี ปะตังเวสัง (คณะกรรมการฯ)
3.นางจินตนา คงอานนท์ (คณะกรรมการฯ) 4. นายนิคม กองเพชร (คณะกรรมการฯ) ซึ่งในการประเมินครั้งนี้
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูฯ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
และตัวแทนจากภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประเมินโดยพร้อมเพียง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย