งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนมีสิทธิ์จำนวน176 คน แบ่งเป็น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 73 คน
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 86 คน โดยนักเรียนได้รับจัดสรร คนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264,000 บาท